Wypominki

WYPOMINKI 2018/2019

I NIEDZIELA MIESIĄCA
X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ ks. Eugeniusza Ledwocha, ks. Bolesława Gorzkowskiego, ks. Tadeusza Adamusa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, s. Remigię Mazur; + Leokadię Ostrowską, por. Mariana Szulborskiego, Stanisława Maciejaka, Zygmunta Urtus, Bolesława Odolczyka; budowniczych i fundatorów naszego kościoła, za wszystkich tych, którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym wspierali to dzieło, za zmarłych kolejarzy z Parafialnego Duszpasterstwa Kolejarzy; + Alana Borowca, Rafałka Chomentowskiego i zm. z rodziny Chomentowskich, Szlaga i Wychowaniec, Jerzego Pieniący, Jarosława Szymańskiego, Marię Gordon, Krzysztofa Sobuckiego, Joannę Meder, Edwarda Matwiejuka, Helenę Miłodrowską, Edwarda i Piotra Fila, Wiesławę Skórzewską i Jacka Skórzewskiego, Zofię Kowalewską, Beatkę Cieślikowską, Zofię Kołaszewską, Barbarę, Jadwigę, Irenę, Władysława i Edwarda Kozłowskich, Antoniego i Franciszkę Kosińskich, Józefę i Franciszka, Ryszarda, Adama, Wandę i Dariusza, Mariana, Krystynę i Michała Sapińskich oraz zm. z rodziny Sapińskich i Kosińskich, Adama, Mariannę i Bronisława Jurkiewicz, Zbigniewa Zasadę, Roberta i Zofię Pietrzak, Tadeusza, Edwarda, Władysława i Marię Bursakowskich, Tadeusza Listwan oraz zmarłych z rodziny Bursakowskich i Listwan, Stanisława Juchniewicza, Feliksę i Marka Cyncelak, Stefana Majerz; Władysława Stefaniaka, Mariannę Brocką, Stefanię i Halinę Łapińskie, Halinę i Walentego Wolniewicz, Anielę Lipińską, zm. z rodziny Błaszczyk; Annę i Adolfa Świtała, Annę, Jana, Grzegorza i Janusza Duchacz, Wandę i Zenona Wielińskich, Stanisława Milewskiego oraz Jakuba Zająca; Adama Piątkowskiego, Marię Brocką, Henrykę Polińską, Zofię i Andrzeja Tomaszewskich;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

I X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: + Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolę, Marka i Patryk Trockich, Romana i Józefa Wojtysiaków; Danutę Mularską; Anielę i Franciszka Piorun oraz rodziców; Zofię i Stanisława Przybyszewskich oraz rodziców i zięcia Tadeusza; Bolesława Dudka, Annę Czajka, Stanisława i Mariannę Uczciwek, Jana i Mariannę Dudek; Cezarego Tabarę i dziadków, Mieczysława Brodeckiego, Tadeusza Redo; Stanisławę Kucińską, rodziców i teściów; Eugeniusza Czajkę i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich, Bogdana Rowińskiego; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Mariannę i Antoniego Wójcik; Halinę Zawół oraz zm. z rodzin: Zawół, Bury i Owsik; Władysława Szymańskiego, rodziców i teściów; Genowefę, Jerzego i Józefa Kunikowskich; Stanisława Wójcika, rodziców i zm. z rodz. Podrażków, Wójcików, Meszków i Dębskich, Kazimierza Meszkę i rodziców; Zofię i Henryka Wróbel oraz rodziców; Kazimierza i Mariannę Głowackich; Irenę, Romana, Leszka i Kazimierza Sierotów oraz zm. z rodziny, Sierota i Pruk; Marcjannę i Stanisława Kowalskich oraz rodziców, Stefanię i Stanisława Zagawa oraz rodziców, Danutę i Mirosława Zagawa raz rodziców; Janinę i Bolesława Anyszewskich, Marka Sulwińskiego, Walerię i Piotra Zagawa; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz rodziców; Anielę, Helenę i Jana Zagawa oraz zm. z rodziny; Czesława, Władysławę i Józefa Salamon i zm. z rodziny; Mariannę i Stanisława Orzechowskich, Tadeusza Redo, zm. z rodziny oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Sławomira i Stanisława Szymańskich, rodziców i teściów; Stanisława Panka, rodziców, teściów i braci, Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców oraz Zofię Anyszewską; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Zofię Kosiorek, rodziców i teściów;

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

I X ,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: + Krzysztofa Frąckiewicza, Helenę i Tadeusza Kocbuch; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich, Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczyk; Irenę i Stefana Małkus i rodziców; Kazimierza Gajewskiego i zm. z rodz., Stanisławę i Władysława Kwestarz, zm. z rodz. Salamonów; Dariusza i Kazimierza Sobieszek oraz rodziców, Bolesława Marata i rodziców; Marka, Sylwestra i Sebastiana Wojda, Janinę i Piotra Zwolińskich oraz zm. z rodziny; Stanisława Podrażkę, rodziców i teściów; Janusza Niedzielskiego i rodziców oraz zm. z rodziny Muchów; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Jana Szymańskiego i zm. z rodziny; Jana Pawłowskiego, rodziców i teściów; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewicz, syna Mirosława oraz zm. rodziców; Andrzeja Będkowskiego, rodziców i brata; Józefa Jana i Genowefę Podrażka, córkę Stanisławę, Stanisława i Mariannę Podrażków, Jana i Annę Kowalskich; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat; Krystynę i Stanisława Podrażka oraz rodziców; Czesława Zagawę, rodziców i teściów, Henrykę i Stanisława Tytz oraz rodziców; Józefę Kołosowską i rodziców, Alicję Matyjaszczyk; Tadeusza Gajewskiego, rodziców i teściów; Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców; Stanisława Stefańskiego, rodziców i teściów; Lecha Wójcika, rodziców i teściów oraz brata Tadeusza; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Tadeusza Kazimierskiego, rodziców i teściów; Eugeniusza i Aniele Papuga oraz rodziców; Stanisława, Józefę i Jana Salamon; Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Edwarda Zagawę, rodziców i teściów; Romana Zimnego, rodziców i teściów; Zdzisława Bystrońskiego oraz zm. z rodzin: Foksów i Owczarków; Weronikę, Antoniego i Ewę Kunat; Bronisława i Stanisławę Kunat, rodziców i synową Marzenę; Natalie i Władysława Pełka, Jana Stanisławskiego, Stanisława i Stefanię Gendek; Stanisława i Konstantego Kubel, Mariannę i Jana Prusak, Andrzeja i Anielę Słomianych;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

II NIEDZIELA MIESIĄCA

II X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Genowefę i Jana Kowalskich, Edwarda Andrzeja Synajewskiego, Zofię i Stanisława Gospoś oraz zm. z rodzin: Gosposiów i Kowalskich; Jarosława Skonecznego, Czesława Salamona, rodziców i teściów; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamon, Józefę Kozbuch i zm. z rodz.; Mariana, Andrzeja, Wojciecha i Stanisławę Salamon oraz zm. z rodziny, Stanisława i Annę Brożek, Jana i Stanisławę Wieczorek oraz rodziców; Jerzego Salamona, rodziców i teściów oraz zmarłych z rodziny; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędral oraz rodziców; Stanisława Kozieł i rodziców, Zofię i Franciszka Salamon oraz zm. z rodz.; Stefanię i Zygmunta Salamon orz rodziców; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów oraz zm. z rodzin: Mikołajczyk i Jarosińskich; Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana i Zofię Aleksandrowicz, syna Krzysztofa; Konstantego i Cecylię Orzechowskich oraz dzieci, Tadeusza Łukawskiego i rodziców; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejaków, Mariannę i Stanisława Wysockich; Grzegorza Popowskiego, Janinę Boczek i syna Wiesława; Bolesława Odolczyka i rodziców, Stanisławę i Józefa Felczyńskich; Bronisławę i Józefa Kubel, Bronisława Tryngla, Janinę i Edwarda Antos; Wiesława i Janinę Boczek, Ewę Fijałkowską oraz rodziców; Piotra i Henryka Urbańskich, rodziców, teściów, Józefa Salamon i rodziców; Genowefę i Tadeusza Wrona oraz rodziców, Mariannę i Piotra Podrażka oraz dzieci, Ryszarda Frankowskiego; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Stanisława i Władysławę Jagoda oraz zm. z rodzin: Jagodów i Golasków; Antoninę i Jana Salamon, dzieci oraz zm. z rodz. Salamonów i Dębskich, Leokadię Ostrowską; Zofię, Bolesława i Kazimierza Owczarek, Zdzisława Szczepaniaka, Sabinę i Jana Książek;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

II X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ Jana Kośmidra, syna Lecha, zięcia Kazimierza, rodziców i teściów; Mariannę Paradowską; zm. z rodziny Wojtysiaków, Józefa, Wiktorię, Stanisława oraz Jolantę Cyrańską; Edwarda Jurkiewicza i zm. z rodziny; Wiesława Zabrzewskiego, Mariannę Marat, Antoninę i Jana Maratów; Tadeusza Maja, rodziców i teściów; Janinę i Romana Kosmatka oraz rodziców, Annę i Marka Legat oraz rodziców; Jana Plichtę i rodziców, Mariannę i Józefa Cyrańskich, Stanisława i Zenona Cyrańskich, Krystynę i Stanisława Jagurów; Genowefę i Józefa Legat oraz dzieci; Mariannę i Franciszka Tomaszkiewicz, syna Edwarda i zm. z rodziny; Stanisława i Zofię Rybickich; Alicję, Mieczysława i Jana Selenta, Stanisławę, Helenę i Władysława Tręboszka; Józefa i Helenę Czajków oraz rodziców; Janinę i Edwarda Cichal, syna Janusza i dziadków; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Zofię i Bronisława Moskwa oraz rodziców; Mariannę i Ryszarda Sierota, syna Tadeusza i zm. z rodziny Sierota; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Jana i Natalię Szkop oraz zm. rodziców; Aleksandrę i Stanisława Bończak, synową Krystynę, Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda; Stanisławę i Jana Marat oraz rodziców; Bolesława Laskę; Jana Górczyńskiego i zm. z rodziny, Józefę i Władysława Gala, Janinę i Konstantego Madej; Zofię i Wacława Szkup; Antoniego, Genowefę i Edwarda Kędziora oraz zm. z rodzin: Krysztofików i Romanowskich; Stanisława Przedmojskiego i rodziców;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X oka| miBosierdzie naszym zmarBym braciom i siostrom, których na tym [wiecie zaliczyBe[ do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

III NIEDZIELA MIESIĄCA
III X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Huberta, Mariannę, Stanisława i Genowefę Antos; Józefa Cieślaka i rodziców, Stanisława i Józefa Gędek oraz synów; Mariannę Kwiatkowską, Józefa Murawskiego i rodziców, Stanisława i Zofię Murawskich; Genowefę i Mariana Fuks, rodziców i teściów; Mariannę i Jana Szymańskich oraz Józefę i Michała Bryk;Zofię i Piotra Pisarskich, Ireneusza i Janusza Fałowskich; Helenę i Szczepana Przybyła; Bronisława Zagawę, Jana i Mariannę Kocbuch;Władysława i Wiktorię Królików, Piotra i Krystynę Ptasińskich oraz zm. z rodzin; Franciszkę i Józefa Panek, Józefa i Józefę Stań, Walerię i Stanisława Panek; Zofię i Stefana Kunat; Irenę i Franciszka Janiaków oraz rodziców; Mariannę, Bronisława, rodziców, Antoninę, Władysława, Mariannę, Edmunda, Stanisława i Feliksę Jagoda oraz syna; Wiesława, Danutę i Eugeniusza Gala, Eleonorę i Władysława Słoma, Łucję Wolniewicz; Mariannę, Franciszkę, Józefa i Stanisława Podrażka; Katarzynę i Jerzego Kocbuch oraz rodziców; Reginę, Eugeniusza, Zofię i Tadeusza Adamka oraz zm. z rodzin: Adamka i Strożek; Eugenię i Henryka Cichal oraz rodziców, Andrzeja Filutowskiego oraz rodziców, Wiktorię Kubisiak; Jana Cichala i rodziców oraz Adama Czułka; Kazimierza Koper i Andrzeja Stań; Irenę i Stanisława Gać, Jadwigę, Jana, Mariannę i Bolesława Wójcik oraz ich rodziców; Janinę i Władysława Kucharek, Sławomira Zbądzkiego, Juliannę Lisiewską; Antoniego i Cecylię Kowalskich oraz rodziców, Mariana i Sabinę Paciorek, córki: Irenę i Mariannę oraz zm. z rodz.; Piotra, Stanisława, Weronikę i Stanisława Wójcik; Stanisława i Irenę Gać; Władysława i Anielę Szymańskich, Józefa i Stanisławę Gala; Henryk i Adama Czubatka, Walerię i Stefana Miodek; Sabinę i Stanisława Zagawa; Stefana, Stanisława i Weronikę Kochanowskich oraz Jana Cichala; Marka Króla, Jana, Mariannę i Tadeusza Zagawa; Sabinę i Stefana Razum;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

III X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: +Stanisławę, Stefana i Mariannę Razum, Wincentego Gać; Antoniego i Bronisławę Pruk oraz rodziców, Stanisławę i Mieczysława Zielińskich; Mariannę i Zygmunta Szczęsnych oraz rodziców; Stanisławę i Tadeusza Klimczyńskich; Janinę i Jana Osóbka, rodziców i zm. z rodziny; Weronikę i Władysława Stępniewskich; Mariannę i Józefa Papuga; Ewę Woźniak, Stanisława Walczaka, Mariannę i Antoniego Pudłowskich; Janinę, Eugeniusza, Zofię i Józefa Bolimowskich; Irenę i Stefana Piotrowicz, Genowefę i Stanisława Gospoś; Leokadię i Jana Czajka oraz rodziców; Franciszkę i Tomasza Kalińskich, Genowefę Bystrońską, Stefana Kalińskiego i Jarosława Salamona; Wiesława i Adama Kozmana, rodziców i teściów; Mariannę i Wojciecha Salamon oraz zm. z rodziny, Katarzynę i Antoniego Szkup oraz zm. rodziny; Janinę i Jana Anyszewskich i rodziców, Annę Brodecką, Adama Kotus i rodziców, Janusza Kotus, Stanisławę i Stanisława Kunat; Janinę i Henryka Górczyńskich, Zofię i Antoniego Salamon oraz zm. z rodziny, Elżbietę Kapusta; Józefa i Stefanię Majchrowskich oraz rodziców, Edmunda Kłodawskiego, Sewerynę, Bronisława, Rajmunda i Mirosława Tomaszkiewicz; Ryszarda, Helenę i Antoniego Fuks, Edwarda Selentę, syna Andrzeja i dziadków; Weronikę i Romana Malinowskich oraz zm. z rodziny, Przemysława Kreta; Jana, Zofię, Wiesława i Mirosława Zabrzewskich, Antoniego i Mariannę Marat; Zofię, Henryka i Janusza Brodeckich; Stefanię i Władysława Kozmanów oraz Jana Paciorka; Władysławę i Wacława Gędek, rodziców i synów: Władysława, Edwarda i Mariana; Henrykę i Jana, Weronikę i Józefa Zagawa oraz córkę Helenę; Elżbietę, Józefa i Tadeusza Osóbka oraz Jana i Józefę Cichal; Jana, Antoniego i Bronisławę Tryngiel oraz Stanisława i Antoninę Kuś;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

III X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ Zofię Stanisława Mikołajczyk, syna Stanisława, Jana i Mariannę Wawrzyńczak; Józefa i Marię Wiśniewskich, Antoniego i Marię Orlikowskich, Stanisława i Krystynę Jagura, Władysława i Mariannę Wiśniewskich, Annę i Czesława Zagawa oraz Henryka Wójcika; Jerzego Cieślaka i zm. z rodz., Piotra i Mariannę Podrażka oraz zm. z rodz.; Stanisława Zagawę, Jadwigę, Waleriana i Kazimierza Salamon, Jerzego Jędrzejczyka; Marcjannę i Bolesława Kocbuch; Tomasza, Walerię i Antoniego Papuga; Radosława, Anielę i Jana Gala oraz syna, Janinę i Józefa Blus oraz dzieci; Natalię i Władysława Pełka, Józefa, Juliannę i Jana Szymkowicz, Elżbietę i Franciszka Stanisławskich; Krzysztofa, Kazimierza i Wandę Kowalskich, zm. z rodzin: Kowalskich, Bińczaków, Szkopów i Selentów, Zofię, Jana i Józefa Szkop; Stanisława Barlaka, rodziców i teściów, Janusza i Mariannę Sułtan, Zofię Janus, rodziców i syna Ryszarda; Zofię,Władysława, Mieczysława i Leszka Wójcik, Karola Domińczaka, Konrada Wojenkę, Anielę i Franciszka Jakubowskich oraz dzieci, Józefa i Stanisławę Wójcik oraz dzieci; Józefa, Mariannę i Stanisława Urbańskich; Walerię, Jana i Stanisławę Papuga i zm. z rodziny; Emilię, Janinę i Stanisława Jurkiewicz, rodziców, syna Edwarda oraz Józefa Tataja; Antoniego szwed, Otylię i Kazimierza Cichal; Mariannę i Jana Antonik oraz rodziców, Józefę i Franciszka Zagawa, rodziców i syna Stanisława; Józefę i Tadeusza Paciorek, Józefa Wieczorka i zm. z rodziny; Juliannę i Henryka Buczek oraz rodziców, Ryszarda Domińczaka; Eugeniusza Węglika;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, X daj swoim zmarBym udziaB w Jego zwycistwie nad [mierci, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

IV NIEDZIELA MIESIĄCA
IV X ,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: + Jana i Arkadiusza Starzec, teścia Leona i rodziców; Antoniego Wysockiego, córkę Henrykę, Józefa i Wiktorię Wojtysiak oraz zm. z rodz.; Eugeniusza , Władysławę i Jana Podrażka oraz Stanisława Panka; Jana i Agnieszkę Selenta i rodzicow, Marię, Zofię, Jana i Henryka Rokickch, Anielę Antoniego i Stanisławę Bąba oraz zm. z ich rodzin; Józefa Osóbkę, Walentego, Helenę, Stefana i Teresę Zagawa; Mariannę i Józefa Kędziora oraz rodziców, Cecylię, Edwarda, Władysława i Mirosława Szymańskich; Stanisławę i Szczepana Głowackich, Mariannę i Czesława Reczulskich, Zofię i Henryka Dziemdziela; Wiesława, Helenę i Józefa Strugińskch; Grzegorza, Józefa i Anielę Dałek, Wojciecha i Wiktorię Kunat, Stanisława, Józefa i Stefanię Dąbrowskich; Zofię Pokora i zm. z rodz., Mariannę i Józefa Tręboszka; Franciszka Janiaka, Juliannę i Stanisława Malinowskich; Jana, Stanisławę Andrzeja Więcek oraz dziadków; Józefę i Jana Dudek oraz Mieczysława Kowalskiego; Władysławę i Wacława Podrażka, Wojciecha Skulimowskiego i zmarłych rodziców; Jana Wieczorka i rodziców, Zofię, Bolesława i Kazimierza Owczarek; Stefanię, Józefa i Wiesława Cichal, Zofię i Mieczysława Przybyszewskich; Mariannę, Józefa i Jarosława Salamon; Zofię, Jana i Mirosława Zabrzewskich, Władysławę, Jana i Ryszarda Kozioł oraz zm. z ich rodzin; Bronisławę, Zygmunta i Wiesława Urbańskich, Walerię i Stanisława Wiśniewskich oraz Cecylię Malinowską; Genowefę i Edwarda Dębskich oraz rodziców, Tadeusza Malinowskiego; Janinę, Weronikę i Władysława Więcek, Juliannę i Józefa Multan, Tadeusza Wieszczy i Stanisława Olczaka; Franciszka, Jacka, Julię i Walentego Anyszewskich, Mariannę i Stanisława Razum; Pagórków; Stefanię i Jana Rupińskich oraz ich rodziców, Henrykę i Jana Bogusz, Edwarda, Dariusza, Zofię, Józefa, Stefanię, Jana i Waldemara Antosik; Helenę, Walentego i Mariana Zagawa;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: + Mariana Siekierskiego i rodziców, Weronikę, Stanisława i Jana Cichal, Stanisława, Weronikę i Edwarda Gala, Antonin, Józefa i Mariannę Szkup; Józefa i Tadeusza Sędal, Wiktora i Antonię; Henryka Michalskiego i rodziców, Wacławę i Lucjana Cichal; Feliksę, Piotra i Jerzego Wojciechowskich, Zofię i Franciszka Kuś; Janinę i Stanisława Szkup, Marię Wołoszczyk, Kazimierę Pawlak, Celinę i Czesława Wieteska; Władysławę, Edwarda i Andrzeja Mońko; Józefa i Jana Fuks, córkę Barbarę, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Mariannę Tomaszkiewicz, rodziców i teściów, Genowefę i Jana Kowalskich oraz rodziców; Władysława Szymanika, rodzeństwo i rodziców, Mariannę i Jana Szymanik, dziadków i zm. z rodziny, Antoniego i Franciszka Szymanik, Helenę i Józefa Lebioda; Weronikę Szustak, Eugeniusza, Genowefę, Rozalię, Stefanię i Józefa Jędral, Mariannę i Andrzeja Smolarek; Irenę, Stanisława i Wojciecha Skowron; Cecylię, Władysława i Stanisława Będkowskich oraz rodziców; Grażynę, Barbarę, Bolesława i Stanisława Brzózka, rodziców i siostry, Annę i Józefa Kostrząb, rodziców i dzieci; Mariannę, Władysławę, Jana, Franciszka i Antoniego Szymańskich oraz ich rodziców, Leokadię, Jana, Sabinę Wysockich oraz ich rodziców; Elżbietę i Antoniego Rychlewskich ich rodziców, Józefę i Kazimierza Dałek; Józefa, Mariannę i Mariana Zagawa, Ludwika, Małgorzatę, Annę i Wojciecha Legat; Andrzeja Lasotę, Józefa, Mariannę, Mariana i Bronisława Zagawa; Józefa, Wiktorię i Katarzynę Orzechowskich, siostrę Marię, Janinę i Tadeusza Rykała oraz rodziców, Bartłomieja Orzechowskiego i Józefę Kośmider; Edwarda, Bronisława i Stefanię Kunikowskich; Walerię, Józefa, Krystynę, Zofię i Józefa Janus, Bogusławę, Władysława i Karola Rataj;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą” – módlmy się więc za: + Józefa Salamona i rodziców, Stefanię i Franciszka Kocbuch, Janinę i Stanisława Migal; Stefanię, Antoniego, Juliana, Jana i Mariana Bąba, Franciszkę, Franciszka, Jana i Eugeniusza Matyjas; Antoniego, Franciszkę, Henryka i Jana Kocbuch; Danutę, Jerzego i Kazimierę Czubatka, Ryszarda i Franciszkę Wieczorek; Teodozję i Tadeusza Kosiorek, Mariannę, Antoniego i Wiesława Cichawa, Władysławę, Rozalię i Franciszka Brodeckich; Helenę i Władysława Zagawa; Tomasza i Władysława Wawrzyńczak, Zygmunta, Monikę, Janinę i Dionizego Trynglów; Janinę i Stanisława Furmańczyk, Otylię i Jana Niedzielskich; Mariannę i Józefa Kosiorek oraz Sabinę Szkup; Zygmunta i Mariannę Paciorek, Juliannę i Stanisławę Fuks; Andrzeja, Helenę i Stanisława Zagawa; Marka Zimnego, rodziców i dziadków; Ilonę, Marię, Helenę, Anitę, Ludwikę, Karolinę, Jadwigę, Kazimierę, Jana, Karola, Józefa, Pawła, Waltera, Władysława, Zenona, Jana, Tadeusza, Bogusława, Leona, Jana, Stefana, Franciszka i Jana, Leonardę, Bronisławę, Marię, Grzegorza, Mirosława oraz zm. spotkanych w życiu;

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X oka| miłosierdzie naszym zmarłym braciom i siostrom, których na tym [wiecie zaliczyłe[ do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V NIEDZIELA MIESIĄCA
V X ,,Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do |ycia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umieraj, * tak w Chrystusie wszyscy bd o|ywieni – módlmy się za: + Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolę, Marka i Patryk Trockich, Romana i Józefa Wojtysiaków; Danutę Mularską; Anielę i Franciszka Piorun oraz rodziców; Zofię i Stanisława Przybyszewskich oraz rodziców i zięcia Tadeusza; Bolesława Dudka, Annę Czajka, Stanisława i Mariannę Uczciwek, Jana i Mariannę Dudek; Cezarego Tabarę i dziadków, Mieczysława Brodeckiego, Tadeusza Redo; Stanisławę Kucińską, rodziców i teściów; Eugeniusza Czajkę i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich, Bogdana Rowińskiego; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Mariannę i Antoniego Wójcik; Halinę Zawół oraz zm. z rodzin: Zawół, Bury i Owsik; Władysława Szymańskiego, rodziców i teściów; Genowefę, Jerzego i Józefa Kunikowskich; Stanisława Wójcika, rodziców i zm. z rodz. Podrażków, Wójcików, Meszków i Dębskich, Kazimierza Meszkę i rodziców; Zofię i Henryka Wróbel oraz rodziców; Kazimierza i Mariannę Głowackich; Irenę, Romana, Leska i Kazimierza Sierotów oraz zm. z rodziny, Sierota i Pruk; Marcjannę i Stanisława Kowalskich oraz rodziców, Stefanię i Stanisława Zagawa oraz rodziców, Danutę i Mirosława Zagawa raz rodziców; Janinę i Bolesława Anyszewskich, Marka Sulwińskiego, Walerię i Piotra Zagawa; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz rodziców; Anielę, Helenę i Jana Zagawa oraz zm. z rodziny; Czesława, Władysławę i Józefa Salamon i zm. z rodziny; Mariannę i Stanisława Orzechowskich, Tadeusza Redo, zm. z rodziny oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Józefa, Sławomira i Stanisława Szymańskich, rodziców i teściów; Stanisława Panka, rodziców, teściów i braci, Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców oraz Zofię Anyszewską;

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

V X ,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: + Krzysztofa Frąckiewicza, Helenę i Tadeusza Kocbuch; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich, Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczyk; Irenę i Stefana Małkus i rodziców; Kazimierza Gajewskiego i zm. z rodz., Stanisławę i Władysława Kwestarz, zm. z rodz. Salamonów; Dariusza i Kazimierza Sobieszek oraz rodziców, Bolesława Marata i rodziców; Marka, Sylwestra i Sebastiana Wojda, Janinę i Piotra Zwolińskich oraz zm. z rodziny; Stanisława Podrażkę, rodziców i teściów; Janusza Niedzielskiego i rodziców oraz zm. z rodziny Muchów; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Jana Szymańskiego i zm. z rodziny; Jana Pawłowskiego, rodziców i teściów; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewicz, syna Mirosława oraz zm. rodziców; Andrzeja Będkowskiego, rodziców i brata; Józefa Jana i Genowefę Podrażka, córkę Stanisławę, Stanisława i Mariannę Podrażków, Jana i Annę Kowalskich; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat; Krystynę i Stanisława Podrażka oraz rodziców; Czesława Zagawę, rodziców i teściów, Henrykę i Stanisława Tytz oraz rodziców; Józefę Kołosowską i rodziców, Alicję Matyjaszczyk; Tadeusza Gajewskiego, rodziców i teściów; Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców; Stanisława Stefańskiego, rodziców i teściów; Lecha Wójcika, rodziców i teściów oraz brata Tadeusza; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Tadeusza Kazimierskiego, rodziców i teściów; Eugeniusza i Aniele Papuga oraz rodziców; Stanisława, Józefę i Jana Salamon; Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Edwarda Zagawę, rodziców i teściów; Romana Zimnego, rodziców i teściów; Zdzisława Bystrońskiego oraz zm. z rodzin: Foksów i Owczarków; Weronikę, Antoniego i Ewę Kunat; Bronisława i Stanisławę Kunat, rodziców i synową Marzenę; Natalie i Władysława Pełka, Jana Stanisławskiego, Stanisława i Stefanię Gendek; Stanisława i Konstantego Kubel, Mariannę i Jana Prusak, Andrzeja i Anielę Słomianych;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

V X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Genowefę i Jana Kowalskich, Edwarda Andrzeja Synajewskiego, Zofię i Stanisława Gospoś oraz zm. z rodzin: Gosposiów i Kowalskich; Jarosława Skonecznego, Czesława Salamona, rodziców i teściów; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamon, Józefę Kozbuch i zm. z rodz.; Mariana, Andrzeja, Wojciecha i Stanisławę Salamon oraz zm. z rodziny, Stanisława i Annę Brożek, Jana i Stanisławę Wieczorek oraz rodziców; Jerzego Salamona, rodziców i teściów oraz zmarłych z rodziny; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędral oraz rodziców; Stanisława Kozieł i rodziców, Zofię i Franciszka Salamon oraz zm. z rodz.; Stefanię i Zygmunta Salamon orz rodziców; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów oraz zm. z rodzin: Mikołajczyk i Jarosińskich; Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana i Zofię Aleksandrowicz, syna Krzysztofa; Konstantego i Cecylię Orzechowskich oraz dzieci, Tadeusza Łukawskiego i rodziców; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejaków, Mariannę i Stanisława Wysockich; Grzegorza Popowskiego, Janinę Boczek i syna Wiesława; Bolesława Odolczyka i rodziców, Stanisławę i Józefa Felczyńskich; Bronisławę i Józefa Kubel, Bronisława Tryngla, Janinę i Edwarda Antos; Wiesława i Janinę Boczek, Ewę Fijałkowską oraz rodziców; Piotra i Henryka Urbańskich, rodziców, teściów, Józefa Salamon i rodziców; Genowefę i Tadeusza Wrona oraz rodziców, Mariannę i Piotra Podrażka oraz dzieci, Ryszarda Frankowskiego; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Stanisława i Władysławę Jagoda oraz zm. z rodzin: Jagodów i Golasków; Antoninę i Jana Salamon, dzieci oraz zm. z rodz. Salamonów i Dębskich, Leokadię Ostrowską; Zofię, Bolesława i Kazimierza Owczarek, Zdzisława Szczepaniaka, Sabinę i Jana Książek; Antoniego, Genowefę i Edwarda Kędziora oraz zm. z rodzin: Krysztofików i Romanowskich; Stanisława Przedmojskiego i rodziców;

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

V X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ Jana Kośmidra, syna Lecha, zięcia Kazimierza, rodziców i teściów; Mariannę Paradowską; zm. z rodziny Wojtysiaków, Józefa, Wiktorię, Stanisława oraz Jolantę Cyrańską; Edwarda Jurkiewicza i zm. z rodziny; Wiesława Zabrzewskiego, Mariannę Marat, Antoninę i Jana Maratów; Tadeusza Maja, rodziców i teściów; Janinę i Romana Kosmatka oraz rodziców, Annę i Marka Legat oraz rodziców; Jana Plichtę i rodziców, Mariannę i Józefa Cyrańskich, Stanisława i Zenona Cyrańskich, Krystynę i Stanisława Jagurów; Genowefę i Józefa Legat oraz dzieci; Mariannę i Franciszka Tomaszkiewicz, syna Edwarda i zm. z rodziny; Stanisława i Zofię Rybickich; Alicję, Mieczysława i Jana Selenta, Stanisławę, Helenę i Władysława Tręboszka; Józefa i Helenę Czajków oraz rodziców; Janinę i Edwarda Cichal, syna Janusza i dziadków; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Zofię i Bronisława Moskwa oraz rodziców; Mariannę i Ryszarda Sierota, syna Tadeusza i zm. z rodziny Sierota; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Jana i Natalię Szkop oraz zm. rodziców; Aleksandrę i Stanisława Bończak, synową Krystynę, Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda; Stanisławę i Jana Marat oraz rodziców; Bolesława Laskę; Jana Górczyńskiego i zm. z rodziny, Józefę i Władysława Gala, Janinę i Konstantego Madej; Zofię i Wacława Szkup; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Zofię Kosiorek, rodziców i teściów;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, X aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.