Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

29 kwietnia, w parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach, powstała parafialna grupa APDC (druga w diecezji łowickiej). Podczas Mszy Świętej o godz. 18:00, Ks. Proboszcz Piotr Sapiński uroczyście wręczył pamiątki wstąpienia do APDC osobom, które pragną zaangażować się w niesienie modlitewnej pomocy i wsparcia duszom czyśćcowym oraz konającym. Do grupy zostało przyjętych 31 osób. Pierwsze spotkanie organizacyjne rozpoczęło się w tym samym dniu o godz. 17:30. Opiekunem duchowym grupy jest Ksiądz Proboszcz Piotr Sapiński, animatorką p. Agnieszka Szymańska. Grupa parafialna Apostolstwa powstała w pierwszą rocznicę zainicjowania w parafii Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dlatego ustalono, że spotkania modlitewno – formacyjne dla osób z Apostolstwa będą odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 17:30 przed Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie dziękujemy siostrze Annie za przeprowadzenie katechez na niedzielnych Mszach Świętych w dniu 6 kwietnia 2014 r. Przybliżenie charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych oraz najistotniejszych zadań Apostolstwa zaowocowało powstaniem grupy parafialnej APDC w naszej parafii. Czekamy na kolejne chętne osoby, które pragną zaangażować się w niesienie pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu.

Animatorka APDC
Agnieszka Szymańska

INFORMACJE OGÓLNE

1. Duchowa rodzina Zgromadzenia
Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych; członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.

2. Zadania Członków APDC
Troska o własne uświęcenie
Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości. (por KK 40) Przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, otrzymaliśmy godność dzieci Bożych i zaczyn świętości jako dar i zadanie. Powołanie do świętości mamy urzeczywistniać w całym naszym życiu, zgodnie z tym, co mówi św. Paweł: „Albowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze” (1 Tes 4,3). Dążenie zatem do świętości nie jest czymś nadzwyczajnym, ale normalną drogą dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Dawcą świętości jest sam Bóg, który swoją łaską nieustannie nas wspomaga i uzdalnia do wypełniania Jego świętej woli. Z naszej strony mamy nieustannie podejmować wysiłek, aby na ten dar Boży odpowiadać. Jednym z podstawowych warunków dążenia do świętości jest trwanie w łasce uświęcającej, przez którą jednoczymy się z Chrystusem oraz ustawiczna troska o rozwój życia wewnętrznego.
Mając to na uwadze, członkowie APDC korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół, a przede wszystkim:
– przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania, w którym doświadczamy przebaczającej miłości miłosiernego Jezusa oraz Eucharystii, która jest źródłem uświęcenia,
– czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
– prowadzą życie modlitwy,
– okazują czynną miłość bliźniego,
– korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego.

Wspomaganie zmarłych poddanych oczyszczeniu
Jedna z prawd naszej wiary mówi o tym, że wszyscy wierni chrześcijanie, a mianowicie ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi, zmarli, którzy oczyszczają się ze skutków grzechów, oraz ci, którzy cieszą się już szczęściem nieba, stanowią wspólnotę w Chrystusie i łączą się w jeden Kościół. Sobór Watykański II na nowo przypomniał, że łączność pielgrzymów z tymi braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, według nieustannej wiary Kościoła, umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. (por KK 49) Kościół pielgrzymujący, od samego początku czcił pamięć zmarłych i nauczał, że”święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. (por.2 Mch 12,46)
Członkowie APDC, solidarni z braćmi, którzy przekroczyli już próg śmierci i zjednoczeni z nimi w miłości Chrystusa, okazują bratnią pomoc tym z pośródnich, którzy są jeszcze w stanie oczyszczenia. W ich intencji modlą się i ofiarują za nich uczynki miłości. Starają się patrzeć zarówno na życie jak i na śmierć z perspektywy wiary w życie wieczne, pamiętając, że ” w życiu i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,8).
Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz. Ponadto:
– odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
– w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.
– w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
– w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.

Akt codziennego ofiarowania.
O stopniu zaangażowania w okazywanie pomocy tym, którzy już sami sobie pomóc nie mogą decyduje bezinteresowna miłość. To ona pobudza tak wiele osób do tego, aby wszystko, co składa się na szarą codzienność życia zamieniać na perły aktów miłosiernej miłości. W przypadku przynależności do APDC nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę, o wzbudzanie odpowiedniej intencji. Wyraża to „Akt codziennego ofiarowania” za dusze czyśćcowe:
„Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.
Zaleca się, aby Członkowie APDC odmawiali ten Akt codziennie również dlatego, że jest on wyrazem łączności z wszystkimi członkami APDC
W modlitewne ofiarowanie włączeni są także konający, gdyż jak wiemy, ostateczny los człowieka na całą wieczność rozstrzyga się w chwili śmierci. O duszę człowieka w tym decydującym momencie zabiega również szatan, chcąc umierającego pozbawić ufności w Boże miłosierdzie lub ją przynajmniej osłabić. Każdego dnia umiera wiele tysięcy ludzi, którzy nie myśleli o tym, że będzie to ostatni dzień ich życia na ziemi. Śmierć jest dla nich zaskoczeniem i nie są odpowiednio przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. Potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej, aby na wzór skruszonego łotra w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga. Świadectwo wartości modlitwy wstawienniczej za konających przekazała w swoim Dzienniczku św. s. Faustyna Kowalska. (patrz Dzienniczek nr nr: 810, 1035,1036, 1536, 1565, 1639, 1797, 1798) Napisała między innymi: „O, jak bardzo powinniśmy się modlić za konających”.

Wspólna troska o rozwój Apostolstwa
Członkowie, którzy odkryli wartość i piękno apostolstwa na rzecz czyśćca, nie tylko sami wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu, ale również bardzo często zachęcają do tego innych. Można powiedzieć, że właśnie dzięki ich gorliwości Apostolstwo to wciąż się rozwija. Niejednokrotnie przez swój zapał i gorliwość przyczyniali się także do powstawania nowych grup parafialnych. Wiele osób zainteresowanych APDC pisze, że dowiedzieli się o nim od jego członków. I w tym wypadku okazuje się, że najważniejsze jest osobiste świadectwo.
Przynależność do APDC nie jest związana z obowiązkiem płacenia składek pieniężnych, ani od tego uzależniona. Wiadomo jednak, że każde dzieło potrzebuje dla swojej działalności również środków materialnych. Doświadczenie pokazuje, że Pan Bóg ciągle czuwa nad APDC i w tym zakresie. Wielu bowiem członków, wczuwając się w jego potrzeby, zależnie od swoich możliwości wspiera je swoimi ofiarami indywidualnie lub przez grupę modlitewną APDC.

3. Pomoc formacyjna
APDC proponuje członkom następujące pomoce:
– odpowiednią lekturę
Bardzo często wierni posiadają jedynie fragmentaryczną wiedzę na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu. Podstawowa nauka Kościoła na ten temat zawarta jest w wydanym przed kilku laty Katechiźmie. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Na końcu informatora zamieszczony jest orientacyjny wykaz uwzględniający niektóre z nich.
– modlitewnik
Z myślą o członkach APDC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerny modlitewnik za zmarłych pt. „Okaż im Panie miłosierdzie swoje” (220 s) zawierający brewiarz za zmarłych, nabożeństwa, jak nowenny, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum APDC.
– obrazki
Członkowie APDC razem z Pamiątką włączenia się do APDC otrzymują także obrazki z koronką i modlitwą za zmarłych. Obrazki przekazywane są również wiernym przy różnych okazjach i spotkaniach.
– rekolekcje i dni skupienia
Dla chętnych organizowane są dni kupienia i rekolekcje. Są one dwojakiego rodzaju. Pierwsze poświęcone są tematyce: Śmierć, sąd, czyściec, formy niesienia pomocy zmarłym. Przewidziane są one dla tych, którzy przyjeżdżają na rekolekcje po raz pierwszy, aby zaznajomić się z tymi zagadnieniami. Drugi rodzaj rekolekcji stanowi pomoc do pogłębienia życia wewnętrznego.
Rekolekcje odbywają się w Centrum APDC w Sulejówku koło Warszawy ul. Poprzeczna 1. Rozpoczynają się w piątek o godz. 17, kończą w niedzielę, w południe obiadem. Terminy ich zamieszczane są w kwartalniku Do Domu Ojca i na stronie internetowej Apostolstwa.
– kwartalnik Do Domu Ojca
Od 2001 roku w Centrum APDC wydawany jest kwartalnik p.t. Do Domu Ojca. Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Zawiera ono kilka działów. Pierwszy z nich to katechezy, przewidziane jako pomoc na spotkania grup parafialnych APDC. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC.

4. Parafialne grupy APDC
Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnych oraz tworzących parafialne grupy modlitewne. Grupa parafialna powstaje zwykle z inicjatywy członków APDC ale zawsze za pozwoleniem Księdza Proboszcza. Każda grupa ma opiekuna, którym jest albo sam Ksiądz Proboszcz, albo delegowany przez niego kapłan pracujący w parafii. Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animator lub animatorka, którzy reprezentują grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymują kontakt z Centrum APDC. Każda grupa raz w miesiącu (jeżeli jest niewielka to zależnie od możliwości) w ustalony dzień zamawia mszę świętą za zmarłych i odbywa swoje modlitewno-formacyjne spotkanie. Zasadniczo obejmuje ono: wspólną modlitwę, zapoznanie się z katechezą i ewentualną dyskusję czy rozmowę na jej temat oraz załatwienie bieżących spraw organizacyjnych. Po śmierci któregoś z członków zwykle dana grupa zamawia za niego mszę świętą. Msze święte za zmarłych członków zamawiane są także podczas rekolekcji i dni skupień.

Na zdjęciu: S. Anna Czajkowska i Animatorka parafialnego APDC Agnieszka Szymańska