Wypominki

WYPOMINKI 2020/2021

I NIEDZIELA MIESIĄCA

X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ bp. Alojzego Orszulika, bp. Józefa Zawitkowskiego; ks.Eugeniusza Ledwocha, ks. Bolesława Gorzkowskiego, ks.Tadeusza Adamusa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, ks. Edmunda Nowaka, o. Leszka Niewiadomskiego, s. Remigię Mazur, s. Rytę; + Leokadię Ostrowską, por. Mariana Szulborskiego, Stanisława Maciejaka, Zygmunta Urtus, Bolesława Odolczyka; budowniczych i fundatorów naszego kościoła, za wszystkich tych, którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym wspierali to dzieło; + Antoniego i Franciszkę Kosińskich, Józefę i Franciszka, Ryszarda, Adama, Wandę i Dariusza, Mariana, Krystynę i Michała Sapińskich oraz zm. z rodziny Sapińskich i Kosińskich, Beatkę Cieślikowską, Hannę i Edwarda Cieślikowskich, Rafałka Chomentowskiego i zm. z rodziny Chomentowskich, Szlaga i Wychowaniec, Jerzego Pieniący, Joannę Meder, Alana Borowca, Edwarda Matwiejuka, Helenę i Włodzimierza Miłodrowskich, Edwarda i Piotra Fila, Wiesławę Skórzewską i Jacka Skórzewskiego, Zofię Kowalewską, Zofię Kołaszewską, Barbarę, Jadwigę, Irenę, Władysława i Edwarda Kozłowskich, Alinę Woronicz, Adama, Mariannę i Bronisława Jurkiewicz, Zbigniewa Zasadę, Roberta i Zofię Pietrzak, Tadeusza, Edwarda, Władysława i Marię Bursakowskich, Tadeusza Listwan oraz zmarłych z rodziny Bursakowskich i Listwan, Stanisława Juchniewicza, Feliksę i Marka Cyncelak, Stefana Majerz; Władysława Stefaniaka, Stefanię i Halinę Łapińskie, Halinę i Walentego Wolniewicz, Anielę Lipińską, zm. z rodziny Błaszczyk; Annę i Adolfa Świtała, Annę, Jana, Grzegorza i Janusza Duchacz, Wandę i Zenona Wielińskich, Stanisława Milewskiego; Teresę Krzyżanowską, Helenę Wrzesińską, Pawła Gajewskiego, Marka Sankowskiego, Małgorzatę Kubiak; Eugeniusza i Danutę Gajda;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
I X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: + śp. Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana, Zofię i Krzysztofa Aleksandrowicz; zm. z rodz. Łukawskich, Orzechowskich i Redzisz; Tadeusza Osóbkę, rodziców i teściów; Tadeusza Każmierskiego, rodziców i teściów; Edwadra Jurkiewicza, rodziców i teściów; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Jana Szymańskiego; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Władysława Szymańskiego, rodziców i teściów; Stanisława Podrażkę, rodziców i teściów; Romana Zimnego, rodziców i teściów; Kazimierza Wielca, rodziców i teściów; Mariannę i Antoniego Wójcik; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów oraz zm. z rodz. Mikołajczyków i Jarosińskich; Irenę i Franciszka Janiaków oraz rodziców; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Zofię i Bronisława Zagawa oraz rodziców; Tadeusza Gajewskiego, rodziców i teściów, Zofię i Stanisława Przybyszewskich, rodziców i zięcia Tadeusza; Zofię i Henryka Wróbel, rodziców i zm. z rodziny; Irenę i Stefana Małkus oraz rodziców; Stanisławę i Jana Marat oraz rodziców; Stanisława Stefańskiego, rodziców i teściów oraz zm. z rodz.; Andrzeja Szymańskiego i Edwarda Kiełbasę; Mariannę, Józefa i Jarosława Salamon; Eugeniusza Czajka i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich, Bogdana Rowińskiego; Mariannę i Władysława Guzek oraz rodziców, Mariannę i Józefa Sujkowskich oraz rodziców, Stanisława Pruk i Tomasza Kotyńskiego; Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda, Aleksandrę i Stanisława Bończak oraz synową Krystynę; Stanisława i Władysławę Jagodów oraz zm. z rodzin: Golasków i Jagodów; Janinę i Stanisława Jurkiewicz, córkę Stanisławę, syna Edwarda i zm. z rodziny, Józefa Tataj i Emilię Jurkiewicz; Wiesława Zabrzewskiego, Mariannę, Antoninę i Jana Maratów;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

II NIEDZIELA MIESIĄCA
II X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Franciszkę i Józefa Panek, rodziców i teściów; Janinę i Bolesława Anyszewskich oraz rodziców, Marka Sulwińskiego i rodziców; Stefana Kochanoskiego i rodziców, Weronikę, Stanisława i Jana Cichal; Władysława i Natalię Pełka, Stanisława i Stefanię Gendek oraz Jana Stanisławskiego; Elżbietę i Antoniego Rychlewskich oraz Józefę i Kazimierza Dałek; Jerzego, Józefę i Stanisława Salamon oraz Weronikę i Kazimierza Twardowskich; Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat; Helenę i Szczepana Przybyła; Ewę, Weronikę i Antoniego Kunat; Sabinę i Stefana Razum oraz rodziców; Katarzynę i Jerzego Kocbuch oraz rodziców; Wiesława Boczka i Ewę Fijałkowską oraz rodziców; Stanisława i Mariannę Orzechowskich, Tadeusza Redo i zm. z rodz.; Stanisława Kozieł i rodziców, Zofię i Franciszka Salamon oraz zm. z rodz.; Mariannę i Ryszarda Sierota oraz syna Tadeusza; Jana Wieczorka i rodziców, Bolesława i Zofię Owczarek i syna Kzimierza; Józefę i Jana Dudek oraz Mieczysława Kowalskiego i rodziców; Cezarego Tabarę i dziadków, Mieczysława Brodeckiego i Tadeusza Redo; Marka, Sylwestra i Sebastiana Wojda oraz zm. z rodziny; Bolesława, Józefa, Stanisława i Jana Dudek, Annę Czajka, Stanisława i Mariannę Uczciwek oraz Jana i Mariannę Dudek; Ignacego Stań, Walerię, Jana i Stanisławę Papuga oraz zm. z rodz.; Franciszkę i Antoniego Kocbuch oraz synów: Henryka i Jana; Andrzeja Lasotę, Mariannę i Józefa, Mariana i Bronisławę Zagawa; Stanisława, Weronikę i Edwarda Gala, Antoninę, Józefa i Mariannę Szkup; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewicz, syna Mirosława oraz zm. rodziców; Andrzeja Będkowskiego i rodziców, brata Jana, Aleksandrę i Krzysztofa Koteckich i rodziców, Bronisławę Bryk; Józefa Trębochę;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
II X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ Krystynę i Piotra Ptasińskich, Wiktorię i Władysława Królików oraz zm. z rodz.; Mieczysława Gać i rodziców, Władysława Szymańskiego i zm. z rodzin: Szymańskich i Janickich; Stanisławę i Szczepana Głowackich, Mariannę i Czesława Reczulskich, Zofię i Henryka Dziemdziela; Jana i Janinę Anyszewskich, Adama Kotus i rodziców, Janusza Kotus, Bolesława Laskę i rodziców, Stanisława i Stanisławę Kunat; Mariannę, Franciszkę, Józefa i Stansława Podrażka; Stefanię i Józefa Cichal, syna Wiesława, Zofię i Mieczysława Przybyszewskich; Józefa Cieślaka i rodziców, Stanisławę i Józefa Gendek oraz synów; Czesława, Władysławę i Józefa Salamon oraz Władysława i Grażynę Wawrzyńczak; Huberta, Stanisława, Mariannę i Genowefę Antos; Krzysztofa Frąckiewicza i rodziców, Helenę i Tadeusza Kocbuch oraz rodziców; Władysławę, Wacława i Edwarda Podrażka, Wojciecha Skulimowskiego i rodziców; Weronikę Zagawę, Jana, Janinę i Ireneusza Cichal; Konstantego i Janinę Madej, Jana Górczyńskiego, Władysława i Józefę Gala; Piotra i Stanisława Wójcik oraz rodziców, Weronikę i Stanisława Wójcik; Władysławę i Franciszka Szymańskich oraz zm. z rodz., Leokadię i Jana Wysockich oraz zm. z rodz; Janinę, Stanisława i Wiesława Boczek oraz Grzegorza Popowskiego; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędral oraz rodziców; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz rodziców, Henrykę i Jana Zagawa, Weronikę i Józefa Zagawa oraz córkę Helenę; Genowefę i Edwarda Dębskich oraz Tadeusza Malinowskiego; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Zofię Pokora i zm. z rodz., Mariannę i Józefa Tręboszka, Janinę i Leona Szwed; Mariannę i Cyryla Tomaszkiewicz oraz rodziców, Genowefę i Jana Kowalskich oraz rodziców; Jarosława Skonecznego, Czesława Salamona, rodziców i teściów; Zofię i Tadeusza Salamon oraz rodziców; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Jana i Natalię Szkop oraz rodziców;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

III NIEDZIELA MIESIĄCA
III X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Stanisława i Konstantego Kubel, Andrzeja, Anielę i Władysława Słomianych oraz Mariannę i Jana Prusak; Jana i Agnieszkę Selenta oraz rodziców, Edwarda, Ryszarda i Andrzeja Selenta, Marię, Zofię, Jana i Henryka Rokickich oraz zm. z rodz., Anielę, Antoniego i Stanisławę Bomba oraz zm. z rodziny, Jana Bombińskiego; Henryka Zagawę, rodziców i dziadków, Marcjannę i Stanisława Kowalskich oraz rodziców, Danutę i Mirosława Zagawa oraz rodziców, Antoniego Szwed oraz rodziców, Otylię i Kazimierza Cichal; Bolesława Odolczyka i rodziców, Stanisławę i Józefa Felczyńskich; Natalię i Władysława Pełka, Juliannę, Józefa i Jana Szymkowicz, Elżbietę i Franciszka Stanisławskich; Edwarda Andrzeja Synajewskiego, Genowefę i Bolesława Kowalskich, Zofie i Stanisława Gospoś oraz zm. z rodzin: Kowalskich i Gosposiów; Józefę i Tadeusza Paciorek, Józefa Wieczorka i zm. z rodz.; Eugeniusza i Władysławę Podrażka, syna Jana oraz Stanisława Panek; Antoniego Wysockiego, córkę Henrykę oraz zm. z rodziny, Józefa i Wiktorię Wojtysiak; Jana, Arkadiusza, Jana i Mariannę Starzec, Leona i Bronisławę Niedzielskich; Janinę, Weronikę i Władysława Więcek, Juliannę i Józefa Multan, Tadeusza Wieszczy oraz Stanisława Olczaka; Janinę i Władysława Kucharek, Sławomira Zbąckiego i Juliannę Lisiewską; Irenę i Romana Sierota, synów Leszka i Kazimierza oraz zm. z rodzin: Sierota i Pruk; Zofię i Władysława Wójcik oraz dzieci, Anielę i Franciszka jakubowskich oraz dzieci, Józefę i Stanisława Wójcik oraz dzieci, Karola Domińczaka, Władysławę i Kazimierza Gajewkich oraz rodziców; Kazimierza Koper, Andrzeja Stań, Kazimierza, Mariannę i Bogdana Głowackich; Stefanię i Józefa Majchrowskich oraz rodziców, Wandę Tryngiel, Sewerynę, Bronisława, Rajmunda i Mirosława Tomaszkiewiczów oraz Edmunda Kłodawskiego;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
III X ,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za:
+ Stanisława Barlaka, rodziców i teściów, Zofię Janus i rodziców oraz synów Ryszarda i Krzysztofa, Mariannę i Janusza Sułtan; Edwarda, Dariusza, Zofię, Józefa, Stefanię, Jana i Waldemara Antosik, Stefanię i Jana Rupińskich, wnuczkę Beatę oraz Henrykę i Jana Bogusz; Jadwigę i Jana Wójcik, Irenę i Stanisława Gać, Mariannę i Bolesława Wójcik oraz zm. z rodz.; Wiesława Podrażkę, Genowefę i Józefa Jana Podrażka, córkę Stanisławę, Mariannę i Stanisława Podrażka, Annę i Jana Kowalskich oraz Tadeusza Boczek; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich oraz Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczyk; Pelagię i Józefa Salamon, Stefanię i Franciszka Kocbuch, Janinę i Stanisława Migal; Feliksę, Piotra i Jerzego Wojciechowskich oraz Zofię i Franciszka Kuś; Józefa Figata i rodziców, Józefa Pokorę i zm. z rodz.; Dorotę Dekarczyk, Halinę Osińską, Barbarę Ogrodowczyk i Marka Niewiadomskiego; Józefę i Franciszka Zagawa oraz syna Stanisława, Mariannę i Stanisława Uczciwek, Mariannę i Jana Zagawa, Mariannę i Jana Antonik, Ludwikę i Piotra Anyszewskich, Józefę i Tomasza Antonik; Reginę i Eugeniusza Adamka, Zofię i Tadeusza Adamka oraz zm. z rodzin: Adamka i Strożek, Leona Kurackiego; Weronikę Szustak, Eugeniusza i Genowefę oraz Stefanię, Rozalię i Jozefa Jędral, Mariannę i Andrzeja Smolarek; Tadeusza, Krystynę i Józefa Sędal oraz Antoninę i Wiktora Pagórek; Stanisława Panka, rodziców, teściów i braci, Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców oraz Zofię Anyszewską; Jerzego Cieślaka i zm. z rodz.; Piotra i Mariannę Podrażka oraz zm. z rodz.; Mariana Siekierskiego i rodziców, Weronikę, Stanisława i Jana Cichal; Józefa i Mariannę Urbańskich, rodziców i syna Stanisława, Eugeniusza i Anielę Papuga, rodziców i syna Tadeusza; Mirosława Zabrzewskiego i rodziców, Władysławę i Jana Kozioł, syna Ryszarda i zm. z rodz.;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV NIEDZIELA MIESIĄCA
IV X ,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: + Halinę, Jana, Mariannę, Stanisława, Ilzę i Jana Zawół, Jana, Stefanię i Janinę Owsik, Józefa Kępkę, Agnieszkę i Szczepana Mrozik, Jana, Mariannę, Stanisława, Janinę i Jana Bury, Krzysztofa, Eugeniusza i Zofę Domińczak; Stefanię i Władysława Kozmana oraz Jana Paciorka; Władysławę i Wacława Gędek oraz rodziców i synów: Władysława, Edwarda i Mariana; Zofię i Antoniego Salamon oraz zm. z rodziny, Janinę i Henryka Górczyńskich, syna Stanisława oraz Elżbietę i Stanisława Kapusta; Mariana Salamona, syna Andrzeja i rodziców, Annę i Stanisława Brożek oraz rodziców, Stanisławę, Franciszkę i Wojciecha Salamon oraz zm. z rodziny, Stanisławę i Jana Wieczorek oraz rodziców; Stefanię i Zygmunta Salamon oraz rodziców, Mariannę i Franciszka Tomaszkiewicz oraz rodziców, synów: Edwarda i Henryka oraz pozostałych zm. z rodziny; Henrykę i Stanisława Tytz oraz rodziców; Józefę Kołosowską i Alicję Matyjaszczyk; Czesława Zagawę, rodziców i teściów, Danutę, Marcina i Zbigniewa Mucha; Henryka Michalskiego i rodziców, Wacławę i Lucjana Cichal, Władysława i Władysławę Żaczek oraz rodziców, Krystynę Szczecińską; Dariusza i Kazimierza Sobieszek oraz rodziców, Bolesława Marata i rodziców; Franciszka, Jacka, Walentego i Juliannę Anyszewskich oraz Stanisława i Mariannę Razum; Józefa, Sławomira i Stanisława Szymańskich, rodziców i teściów; Grzegorza, Józefa i Anielę Dałek, Wojciecha i Wiktorię Kunat, Józefa, Stefanię i Stanisława Dąbrowskich, Franciszkę Dąbrowską; Józefa, Wiktorię i Stanisława Wojtysiaków oraz zm. z rodziny i Jolantę Cyrańską; Marka Króla, Mariannę i Jana Zagawów, Mieczysławę i Tadeusza Zagawów; Janusza Niedzielskiego oraz rodziców: Helenę i Ignacego, Stanisława Zielińskiego, Danutę, Zbigniewa i Marcina Mucha; Mariannę i Mariana Mońka; Józefa i Helenę Czajka oraz rodziców; Zofię i Stanisława Rybickich oraz Marię Foks;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
IV X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: + Anielę i Władysława Szymańskich oraz Stanisławę i Józefa Gala; Janinę i Jana Osóbka, rodziców i zm. z rodziny; Władysławę, Andrzeja i Edwarda Mońko; Cecylię i Antoniego Kowalskich oraz rodziców, Sabinę i Mariana Paciorek, córki oraz zm. z rodz.; Eugenię i Henryka Cichal oraz rodziców, Andrzeja Filutowskiego i rodziców; Tadeusza Maj, rodziców i teściów; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Antoninę i Jana Salamon, synów i zm. z rodz., Włodzimierza Szczepaniaka, Sabinę i Jana Książek; Stanisławę i Jana Więcek, syna Andrzeja, Weronikę i Stanisława Wójcik; Ewę Woźniak, Stanisława Walczaka, Mariannę i Antoniego Pudłowskich; Bronisławę i Józefa Kubel, Zbigniewa, Kazimierę i Bronisława Tryngiel, Janinę i Edwarda Antos; Jana i Eugenię, Bronisławę i Antoniego oraz Sławomira Tryngiel; Walerię, Józefa, Krystynę, Zofię i Józefa Janus oraz Bogusławę, Władysława, Karola i Zbigniewa Rataj; Zofię i Stefana Kunat; Jana, Zofię, Wiesława i Mirosława Zabrzewskich oraz Antoniego i Mariannę Marat; Tomasza Papugę i dziadków; Jana Plichtę i rodziców, Krystynę i Stanisława Jagurów, Mariannę i Józefa, Stanisława i Zenona Cyrańskich; Mariannę i Zygmunta Szczęsnych oraz rodziców; Krystynę i Stanisława Podrażka oraz rodziców; Weronikę i Romana Malinowskich oraz zm. z rodziny, Przemysława Kreta; Stanisława Zagawę, Jadwigę i Waleriana Salamon oraz syna Kazimierza, Jerzego Jędrzejczyka; Teodozję i Tadeusza Kosiorek, Władysławę, Rozalię i Franciszka Brodeckich, Mariannę, Antoniego i Wiesława Cichawa; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejak, Mariannę i Stanisława Wysockich; Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolantę, Marka i Patryka Trockich, Romana i Józefa Wojtysiak; Irenę i Stanisława Skowron oraz syna Wojciecha;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
IV X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą” – módlmy się więc za: + Wiesława Kozmanę, syna Adama, rodziców i teściów; Józefęi Władysława Przedmojskich oraz syna Stanisława, Wandę Przedmojską i syna Bronisława; Józefa Barwikowskiego i Włodzimierza Malesę; Genowefę i Mariana Fuks; Danutę, Kazimierę i Jerzego Czubatka, Franciszkę i Ryszarda Wieczorek; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamon, Józefę Kozbuch i zm. z rodz.; Mariannę i Zygmunta Paciorek oraz Juliannę i Stansławę Fuks; Stefana Kalińskiego i JarosławaSalamona; Józefa Fuks, syna Jana, córkę Barbarę, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Genowefę i Zdzisława Bystrońskich, Franciszkę i Tomasza Kalińskich; Władysława Szymanika i zmarłe rodzeństwo: Mariana, Szczepana, Stanisława Edwarda i Krystynę oraz zmarłych rodziców, Mariannę, Jana, Franciszka, Stanisława, Antoniego oraz zm. z rodziny; Eugeniusza Węglika; Ilonę, Marię, Helenę, Anitę, Ludwikę, Karolinę, Jadwigę, Kazimierę, Marię, Leonardę, Józefa, Zenona, Waltera, Karola, Jana, Władysława, Pawła, Leonarda, Jana, Władysława, Bogusława, Tadeusza, Małgorzatę, Jana, Wojciecha, Jana, Jadwigę, Franciszka, Leona, Dianę, Kingę, Patryka, Grzegorza, Jana, Stanisława, Henryka, Jerzego, Grzegorza, Piotra, Stanisława i Alojzego, Annę, Elżbietę, Eleonorę, Zofię, Bronisławę, Stafana, Franciszka, Bronisława, Karola, Mirosława, Tadeusza, Wojciecha, Zdzisława, Ryszarda, Ludwika;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, X aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.