Wypominki 2022/2023

I NIEDZIELA MIESIĄCA
PLACENCJA, POLESIE

,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za: + bp. Alojzego Orszulika, bp. Józefa Zawitkowskiego; ks. Eugeniusza Ledwocha,          ks. Bolesława Gorzkowskiego, ks.Tadeusza Adamusa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, ks. Edmunda Nowaka,      ks. Leszka Niewiadomskiego, ks. Zdzisława Madzio, ks. Franciszka Urbaniaka, s. Małgorzatę, s. Remigię i s. Rytę;

+ Leokadię Ostrowską, por. Mariana Szulborskiego, Stanisława Maciejaka, Zygmunta Urtus, Bolesława Odolczyka; budowniczych i fundatorów naszego kościoła, za wszystkich tych, którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym wspierali to dzieło;

+ Antoniego i Franciszkę Kosińskich, Józefę i Franciszka, Ryszarda, Adama, Wandę i Dariusza, Mariana, Krystynę i Michała Sapińskich oraz zm. z rodzin: Sapińskich, Kosińskich, Cieślikowskich, Skórzewskich, Chomentowskich,  Beatkę Cieślikowską, Rafałka Chomentowskiego, Edwarda Matwiejuka, Helenę i Włodzimierza Miłodrowskich, Edwarda i Piotra Fila, Zofię Kowalewską, Zofię Kołaszewską, Barbarę, Jadwigę, Irenę, Władysława i Edwarda Kozłowskich, Alinę Woronicz, Adama, Mariannę i Bronisława Jurkiewiczów, Annę Łasica, Roberta i Zofię Pietrzaków, Tadeusza, Edwarda, Władysława i Marię Bursakowskich, Tadeusza Listwan oraz zmarłych z rodziny Bursakowskich i Listwan, Stanisława Juchniewicza i Teresę Cyncelak; Władysława Stefaniaka, Stefanię i Halinę Łapińskie, Halinę i Walentego Wolniewiczów, Anielę Lipińską, Krystynę i Marcina Krzyżyńskich;

+ Eugeniusza Węglika; Jana Starzec, syna Arkadiusza, rodziców i teściów; Władysława Szymanika i rodzeństwo, rodziców: Mariannę i Jana oraz Franciszka, Stanisława i Antoniego oraz zm. z rodz.; Sabinę i Józefa Wieczorków i rodziców; Władysławę i Wacława Gędek oraz synów; Zofię i Stanisława Przybyszewskich oraz rodziców; Wiesława Boczka, Ewę Fijałkowską i rodziców; Bolesława Dudka, Annę Czajka, Stanisława i Mariannę Uczciwek, Jana i Mariannę Dudek oraz Tadeusza Uczciwka; Antoniego Wysockiego, córkę Henrykę, Józefa i Wiktorię Wojtysiaków oraz zm. z rodz.; Tadeusza Osobkę, rodziców i teściów;

Józefa Cieślaka i rodziców oraz Stanisławę i Józefa Gędek i synów; Stefanię i Władysława Kozmanów oraz zm. z rodz., Jana Paciorka i dziadków; Tadeusza Strojnego oraz Mariannę i Zygmunta Paciorków; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich, Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczyków; Huberta Antosa i zm. z rodziny; Danutę Mularską; Leokadię i Jana Czajka oraz rodziców;

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, X aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


II NIEDZIELA MIESIĄCA
PARMA

,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Tadeusza Łukawskiego oraz zm. z rodzin: Łukawskich, Orzechowskich i Redziszów, Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana, Zofię i Krzysztofa Aleksandrowiczów; Matyldę Goj i syna Jacka, Stanisławę i Bronisława Będkowskich oraz córkę Anię, Franciszka i Annę Będkowskich, Stanisława i Janinę Król, Józefa Wojenkę z rodzicami i bratem; Marka Sulwińskiego i rodziców, Janinę i Bolesława Anyszewskich oraz rodziców; Franciszkę i Józefa Panek oraz rodziców; Mariannę i Antoniego Wójcików; Józefa Cichala, Zofię i Henryka Wróbel, rodziców i zm. z rodz; Irenę, Romana, Leszka i Kazimierza Sierota oraz zm. z rodz. Sierota i Pruk; Władysława Bąbę i rodziców, Daniela Bąbę, Jana i Agnieszkę Selenta oraz zm. z rodz., Jana Bąbińskiego; Mariannę i Bronisława Osóbka oraz rodziców, Antoninę, Władysława, Mariannę, Edmunda, Stanisława i Feliksę Jagoda oraz syna; Mariannę, Franciszkę, Józefa i Stanisława Podrażków; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz ich rodziców; Józefę i Jana Dudek oraz Mieczysława Kowalskiego; Mariannę i Czesława Reczulskich oraz córkę Zofię, Stanisławę i Szczepana Głowackich; Władysławę i Franciszka Szymańskich oraz zm. z rodz., Leokadię i Jana Wysockich oraz zm. z rodz.; Władysława i Wiktorię Królików, Piotra i Krystynę Ptasińskich oraz zm. z rodz.; Zofię i Bronisława Zagawa oraz rodziców; Władysławę i Wacława Podrażka, Wojciecha Skulimowskiego oraz rodziców; Henryka Zagawę, rodziców i dziadków, Marcjannę i Stanisława Kowalskch oraz rodziców, Antoniego Szwed i rodziców, Otylię i Kazimierza Cichal; Jana Zielińskiego, Antoniego i Bronisławę Pruk oraz rodziców, Stanisławę i Mieczysława Zielińskich; Kazimierza Wielec, rodziców i teściów; Helenę i Szczepana Przybyła, Andrzeja Wójcika, Mariannę i Stanisława Wójcik; Józefa Dałek, Elżbietę i Antoniego Rychlewskich; Katarzynę i Piotra Madejczyk oraz zm. z rodz., Stanisława Podrażkę, rodziców i rodzeństwo; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Edwarda Antosika, syna Dariusza i rodziców, Stefanię i Jana Rupińskich, Henrykę i Jana Bogusz; Jerzego Cieślaka, rodziców i teściów; Mariana i Genowefę Fuks; Marka Wojdę, synów Sylwestra i Sebastiana, rodziców i teściów; Józefa, Wiktorię i Stanisława Wojtysiaków oraz zm. z rodz, Jolantę Cyrańską i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Wiesława i Janinę Podrażka, Józefa Jana i Genowefę Podrażka, córkę Stanisławę, Tadeusza i Janinę Boczek, Jana i Annę Kowalskich, Stanisława i Mariannę Podrażka; Wiesława, Helenę i Józefa Strugińskich; Ewę Woźniak, Stanisława Walczaka, Mariannę i Antoniego Pudłowskich; Helenę i Józefa Czajków oraz rodziców; Stanisławę i Jana Maratów oraz rodziców; Krzysztofa Frąckiewicza, Helenę i Tadeusza Kocbuch, Wiesława Kowalskiego; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Władysława Szymańskiego, rodziców, teściow i zm. z rodz.; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Józefa Szymańskiego i syna Sławomira, rodziców i teściów oraz zm. z rodz.; Mirosława Zawół, synową Halinę oraz zm. z rodz., zm. z rodzin: Bury i Owsik oraz teściów Kędziora; Eugeniusza Czajkę i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich, Bogdana Rowińskiego; Daniela Bąbę, Marię, Zofię, Jana i Henryka Rokickich; Stanisławę, Henryka i Marka Wojdów oraz zm. z rodz.; Jana i Natalię Szkop oraz rodziców; Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolę, Marka i Patryka Trockich, Romana i Józefa Wojtysiaków; Zofię i Antoniego Salamonów oraz zm. z rodziny, Janinę i Henryka Górczyńskich, syna Stanisława oraz Elżbietę i Stanisława Kapustów; Zofię i Mariana Zagawa; Jana Szymańskiego; Janinę i Jana Osóbka, rodziców i zm. z rodziny; Mariannę i Ryszarda Sierota oraz syna Tadeusza; Józefa Murawskiego, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Anielę Zagawę, rodziców i teściów; 

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, X daj swoim zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


III NIEDZIELA MIESIĄCA
BOBROWNIKI I i II

,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) –         a zatem módlmy się za: + Zofię i Stanisława Rybickich; Stanisława i Krystynę Kozieł oraz rodziców; Stanisława Zagawę, Jadwigę i Waleriana Salamonów, syna Kazimierza oraz Jerzego Jędrzejczyka; Mariannę i Franciszka Tomaszkiewiczów oraz rodziców i wszystkich zm. z rodziny; Stefanię i Zygmunta Salamonów oraz rodziców, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Irenę i Stefana Małkus oraz rodziców; Mariana Salamona, syna Andrzeja oraz rodziców, Stanisławę i Wojciecha Salamonów, rodziców i dzieci, Grażynę Salamon, ojca Zygmunta i teścia Mariana, Stanisławę i Jana Wieczorek oraz rodziców; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów, zm. z rodzin: Mikołajczyków i Jarosińskich; Natalię i Władysława Pełka, Juliannę, Józefa i Jana Szymkowiczów, Elżbietę i Franciszka Stanisławskich; Stanisława, Weronikę i Edwarda Gala oraz Józefa i Mariannę Szkup; Leszka Kosmatkę; Mariannę i Cyryla Tomaszkiewiczów, rodziców i syna Dobrosława; Józefa i Jadwigę Barwikowskich oraz Włodzimierza Malesę; Grzegorza, Józefa i Anielę Dałek; Katarzynę i Jerzego Kocbuch oraz rodziców; Sabinę i Stefana Razum oraz rodziców; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewiczów, rodziców oraz Mirosława i Urszulę Tomaszkiewiczów; Jerzego Salamona i syna Daniela, rodziców, teściów i zm. z rodz.; Bronisławę i Józefa Kubel, Zbigniewa, Kazimierę i Bronisława Tryngiel, Janinę i Edwarda Antos; Edwarda Jurkiewicza i zm. z rodz.; Józefa Owczarka i rodziców, Antoninę i Jana Salamonów oraz zm. z rodz.; Zdzisława Szczepaniaka, Sabinę i Jana Książek; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamon, Józefę Kocbuch i rodziców; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Mariannę i Zygmunta Szczęsnych oraz rodziców; Stanisławę i Stefana Razum, Wincentego Gać i syna Stanisława, Eugeniusza i Mariannę Razum; Stanisława Panka, rodziców i braci, Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców oraz Zofię Anyszewską; Stefanię i Józefa Majchrowskich, Sewerynę, Bronisława, Rajmunda i Mirosława Tomaszkiewiczów oraz Edmunda Kłodawskiego; Danutę Milczarek i Weronikę Zagawa; Zofię i Joasię Rybus, Anielę, Jana i Józefa Zakrzewskich; Eugenię i Jana Tryngiel, rodziców oraz Sławomira Tryngla; Czesława, Władysławę i Józefa Salamon, Władysława, Grażynę i Tomasza Wawrzyńczak; Włodzimierza Malesę, Mariannę Panek i Janinę Frąsiak; Mariannę i Władysława Guzek, Stanisława Pruka i zięcia Tomasza; Irenę i Franciszka Janiaków oraz rodziców; Eugenię i Henryka Cichalów oraz rodziców, Andrzeja Filutowskiego i rodziców; Mariana Siekierskiego, rodziców i teściów;      Ewę i Tadeusza Kunat; Romana Zimnego rodziców i teściów; Aleksandrę i Stanisława Bończak oraz synową Krystynę, Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda; Danutę, Sabinę i Stanisława Zagawa; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Władysława i Natalię Pełka, Stanisława i Stefanię Gędek oraz Jana Stanisławskiego; Janinę Więcek, rodziców i teściów oraz zm. z rodziny, Wiesławę i Tadeusza Wieszczy oraz Stanisława Olczaka; Andrzeja i Anielę Słomianych, Stanisława i Konstantego Kubel, Mariannę Prusak i Józefę Brodecką; Stanisława i Janinę Jurkiewiczów, córkę Stanisławę, synową Emilię oraz zm. z rodzin: Jurkiewiczów i Skowronów; Jana i Janinę Anyszewskich, Adama i Janusza Kotus, Bolesława Laska, Stanisława i Stanisławę Kunat; Stefana Kalińskiego i Jarosława Salamona; Józefę i Franciszka Zagawa, rodziców i syna Stanisława, Mariannę i Jana Antonik oraz rodziców; Edwarda Andrzeja Synajewskiego, Genowefę i Bolesława Kowalskich, Zofię i Stanisława Gospoś, zm. z rodzin Kowalskich i Gosposiów; Zofię Zdanowską, rodziców i teściów; Franciszkę i Antoniego Kocbuch oraz rodziców; Janinę i Leona Szwed, Zofię Pokora i zm. z rodz., Mariannę i Józefa Tręboszków oraz zm. z rodz.; Jarosława Skonecznego, Genowefę i Czesława Salamon; Walerię i Stanisława Wiśniewskich, Halinę i Henryka Tryngiel oraz zm. z rodziny Urbańskich; Edwarda i Genowefę Dębskich oraz Tadeusza Malinowskiego; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędralów oraz rodziców; Tadeusza i Weronikę Szustak, Eugeniusza i Genowefę Jędral oraz zm. z rodzin: Szustak i Jędral; 

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X okaż miłosierdzie naszym zmarłym braciom i siostrom, których na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


IV NIEDZIELA MIESIĄCA
BOBROWNIKI III i IV

,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za:

+ Alinę Legat, Genowefę i Józefa Legat oraz dzieci; Władysława Stępniaka, Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Weronikę i Romana Malinowskich oraz zm. z rodz., Przemysława Kreta, Józefa i Katarzynę Owczarskich; Reginę i Eugeniusza Adamka, Zofię i Tadeusza Adamka, Halinę i Leona Kurackich oraz zm. z rodzin: Adamka i Strożek; Walerię i Stefana Miodek, Stanisławę i Henryka oraz Adama Czubatka; Tadeusza Papugę, rodziców i teściów; Ignacego Stań, Walerię, Jana i Stanisławę Papuga oraz zm. z rodz.; Janinę, Zofię, Eugeniusza i Józefa Bolimowskich; Władysława Galę, Janinę Madej, Józefę Gala, Jana Górczyńskiego i Konstantego Madej; Jerzego, Józefę i Stanisława Salamon oraz Weronikę i Kazimierza Twardowskich; Tomasza Papugę i dziadków; Irenę i Stanisława Gać; Janinę i Stanisława Boczek, syna Wiesława i Grzegorza Popowskiego; Zofię i Bronisława Moskwa oraz rodziców, Praksedę i Stanisława Sucheckich; Władysława i Anielę Szymańskich oraz Józefa i Stanisławę Gala; Mariannę i Józefa Papuga;

Krzysztofa, Kazimierza i Wandę Kowalskich oraz zm. z rodz., Zofię i Jana Szkop, synów i zm. z rodz.; Irenę i Stanisława Gać, Jadwigę, Jana, Mariannę i Bolesława Wójcików, rodziców i dzieci; Kazimierza Koper, Andrzeja Stań, Kazimierza, Mariannę i Bogdana Głowackich; Zofię i Władysława Wójcik oraz rodziców, Karola Domińczaka, Władysławę i Kazimierza Gajewskich oraz rodziców; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Zofię i Tadeusza Salamonów oraz rodziców; Krystynę Płuszka i rodziców; Tadeusza Gajeswkiego, rodziców i teściów; Cecylię i Antoniego Kowalskich, Sabinę, Mariana, Ewę, Antoninę i Władysława Paciorek oraz zm. z rodz.; Stanisława Matyjasa, rodziców i teściów; Stanisława Stefańskiego, rodziców i teściów oraz zm. z rodz.; Andrzeja Lasotę, Mariannę i Józefa Zagawa; Stefanię, Józefa i Wiesława Cichal, Zofię i Mieczysława Przybyszewskich; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat; Henrykę i Stanisława Tytz, Andrzeja Lemieszka oraz rodziców, Józefę Kołosowską i rodziców oraz Alicję Matyjaszczyk; Krystynę i Stanisława Podrażków oraz rodziców; Stanisławę, Jana i Andrzeja Więcek oraz dziadków; Stanisława i Piotra Wójcików oraz rodziców, Weronikę i Stanisława Wójcików; Dariusza i Kazimierza Sobieszek, rodziców i dziadków, Bolesława Marata, żonę i rodziców; Wacławę i Lucjana Cichal, Henryka Michalskiego i rodziców; Stanisława Stefańskiego oraz zm. z rodz. Stefańskich, Mariannę i Mariana Murawskich, zm. z rodzin: Zagawów i Murawskich oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisławę i Bronisława Kunat; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Wiktorię i Jana Plichtów, Krystynę i Stanisława Jagurów, Mariannę i Józefa Cyrańskich, Stanisława i Zenona Cyrańskich; Bolesława Odolczyka i rodziców, Stanisława i Józefa Felczyńskich; Stanisława Barlaka, rodziców i teściów, Mariannę i Janusza Sułtan, Zofię Janus, rodziców i synów; Wacława Rataja, rodziców i braci, Walerię i Józefa Janus oraz zmarłe dzieci; Janinę i Romana Kosmatków i rodziców, Annę i Marka Legatów; Stanisława Wójcika i rodziców, Franciszkę i Antoniego Maratów; Andrzeja Będkowskiego, rodziców i teściów; Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców; Feliksę, Piotra i Jerzego Wojciechowskich oraz Zofię i Franciszka Kuś; Józefę, Władysława, Stanisława, Wandę i Bronisława Przedmojskich; Marka Zimnego, rodziców i dziadków; Józefa Trębochę; Tadeusza Maj, rodziców i teściów; Antoninę i Jana Marat, Mariannę Marat oraz Wiesława Zabrzewskiego;

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, X daj swoim zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


V NIEDZIELA MIESIĄCA
OGÓLNE

,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą” módlmy się więc za: + Janinę i Władysława Kucharek, Juliannę Lisiewską i Sławomira Zbądzkiego; Henrykę i Jana Zagawa, Weronikę i Jana Zagawa oraz córkę Helenę; Zofię i Stefana Kunat; Józefa, Krystynę i Tadeusza Sędal, Antoninę i Wiktora Pagórków; Stanisławę i Tadeusza Klimczyńskich; Mariannę i Stanisława Tryngiel, rodziców, syna Mariana, Henryka Kowalskiego i rodziców; Mirosława Zabrzewskiego i rodziców: Jana i Zofię, Jana i Władysławę Kozioł, syna Ryszarda oraz zm. z rodzin; Józefa Kędziorę i rodziców, Władysława, Edwarda, Cecylię i Mirosława Szymańskich; Józefa i Pelagię Salamon, Franciszka i Stefanię Kocbuch, Zofię i Mariana Więcek, Władysławę i Waldemara Salamonów; Janusza Niedzielskiego, rodziców: Helenę i Ignacego oraz teściów: Lucynę i Stanisława, zm. z rodziny Muchów; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejak, Mariannę i Stanisława Wysockich; Jana, Zofię, Mirosława i Wiesława Zabrzewskich, Antoniego i Mariannę Maratów; Mariannę, Józefa i Jarosława Salamonów; Danutę, Kazimierę i Jerzego Czubatka oraz Franciszkę i Ryszarda Wieczorek; Eugeniusza i Władysławę Podrażka, syna Jana oraz Stanisławę Panek; Józefa Salamona i rodziców, Henryka Urbańskiego i syna Piotra, Antoniego i Teklę Przyżyckich;   

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X okaż miłosierdzie naszym zmarłym braciom i siostrom, których na tym świecie zaliczyłeś do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


JEDNORAZOWE
OGÓLNE

         ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: +  Ilonę, Marię, Helenę, Anitę, Ludwikę, Karolinę, Jadwigę, Kazimierę, Marię, Leonardę, Zenona, Waltera, Karola, Jana, Władysława, Pawła, ks. Leonarda, Jana, Bogusława, Tadeusza, Małgorzatę, Jana, Wojciecha, Franciszka, Ludwikę, Leona, Dianę, Kingę, Henryka, Tadeusza, Ludwika, s.Nepomucenę, Józefa, Krystynę; Marka Króla, Jana i Mariannę Zagawów, Tadeusza i Mieczysławę Zagawów; Anielę i Jana Galów, Radosława Galę, Grażynę i Bogdana Galów, Janinę i Józefa Blus oraz dzieci; Mariannę i Józefa Kosiorek, Sabinę Szkup i Tadeusza Tkacz; Czesławę, Józefa i Pawła Michalskich, Władysława, Juliannę i Antoniego Kozmana; Franciszka, Jacka, Walentego i Juliannę Anyszewskich oraz Stanisława i Mariannę Razum;

Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków, kataklizmów, epidemii oraz wojny, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, X aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.