Wypominki

WYPOMINKI 2019/2020

I NIEDZIELA MIESIĄCA

X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ bp. Alojzego Orszulika; ks. Eugeniusza Ledwocha, ks. Bolesława Gorzkowskiego, ks. Tadeusza Adamusa, ks. Zbigniewa Skiełczyńskiego, ks. Józefa Kwiatkowskiego, ks. Edmunda Nowaka, s. Remigię Mazur, s. Rytę; + Leokadię Ostrowską, por. Mariana Szulborskiego, Stanisława Maciejaka, Zygmunta Urtus, Bolesława Odolczyka; budowniczych i fundatorów naszego kościoła, za wszystkich tych, którzy swoją modlitwą i wsparciem materialnym wspierali to dzieło; + Antoniego i Franciszkę Kosińskich, Józefę i Franciszka, Ryszarda, Adama, Wandę i Dariusza, Mariana, Krystynę i Michała Sapińskich oraz zm. z rodziny Sapińskich i Kosińskich, Beatkę Cieślikowską, Hannę i Edwarda Cieślikowskich, Rafałka Chomentowskiego i zm. z rodziny Chomentowskich, Szlaga i Wychowaniec, Jerzego Pieniący, Joannę Meder, Alana Borowca, Edwarda Matwiejuka, Helenę Miłodrowską, Edwarda i Piotra Fila, Wiesławę Skórzewską i Jacka Skórzewskiego, Zofię Kowalewską, Zofię Kołaszewską, Barbarę, Jadwigę, Irenę, Władysława i Edwarda Kozłowskich, Adama, Mariannę i Bronisława Jurkiewicz, Zbigniewa Zasadę, Roberta i Zofię Pietrzak, Tadeusza, Edwarda, Władysława i Marię Bursakowskich, Tadeusza Listwan oraz zmarłych z rodziny Bursakowskich i Listwan, Stanisława Juchniewicza, Feliksę i Marka Cyncelak, Stefana Majerz; Władysława Stefaniaka, Stefanię i Halinę Łapińskie, Halinę i Walentego Wolniewicz, Anielę Lipińską, zm. z rodziny Błaszczyk; Annę i Adolfa Świtała, Annę, Jana, Grzegorza i Janusza Duchacz, Wandę i Zenona Wielińskich, Stanisława Milewskiego; Teresę Krzyżanowską, Helenę Wrzesińską, Pawła Gajewskiego, Marka Sankowskiego, Małgorzatę Kubiak; Anielę Zagawa, rodziców i teściów; Stanisława Przedmojskiego i rodziców; Tadeusza Maj i rodziców, Józefę i Tadeusza Paciorek; Zofię i Wacława Szkup;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

I X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: + zm. z rodzin: Orzechowskich, Łukawskich i Redziszów; Piotra i Józefę Kwiatkowskich, Jana, Zofię i Krzysztofa Aleksandrowicz; Krystynę i Stanisława Podrażka oraz rodziców; Stanisława Podrażkę, rodziców i teściów; Józefa Trębochę; Irenę i Stefana Małkus oraz rodziców; Stanisława Kozieł i rodziców, Zofię i Franciszka Salamon oraz zm. z rodziny; Romana Zimnego, rodziców i teściów; Czesława Zagawę, rodziców i teściów oraz zm. z rodziny Muchów; Tadeusza Kosiackiego, rodziców i teściów; Genowefę i Walerego Kubel oraz rodziców; Stanisława Panka, rodziców i teściów oraz braci; Krzysztofa Niedźwiadka i rodziców oraz Zofię Anyszewską; Eugeniusza Czajkę i rodziców, Dariusza Pudłowskiego, Józefę i Stanisława Szymańskich oraz Bogdana Rowińskiego; Kazimierza Wielca, rodziców i teściów; Lecha Selentę, rodziców i teściów; Stanisława Mikołajczyka, rodziców i teściów oraz zm. z rodzin: Mikołajczyk i Jarosińskich; Edwarda Zagawę, rodziców i teściów; Jana Szymańskiego i zm. z rodziny; Tomasza Papugę i dziadków; Stansławę i Jana Marat oraz rodziców; Jerzego Salamona, rodziców i teściów oraz zm. z rodziny; Tadeusza Osóbkę, rodziców i teściów; Jarosława Skonecznego, Czesława Salamona, rodziców i teściów; Stanisława Stefańskiego, rodziców, teściów i dzieci; Stanisława i Józefę Salamon; Franciszkę i Kazimierza Szymańskich oraz rodziców; Zofię i Henryka Wróbel, rodziców i zm. z rodziny; Władysława Szymańskiego, rodziców i teściów; Tedeusza Gajewskiego, rodziców i teściów; Zofię Kosiorek, rodziców i teściów; Mariannę Paciorek, rodziców i teściów; Danutę Mularską i rodziców; Bronisława i Stanisławę Kunat, rodziców i synową Marzenę; Tadeusza Kaźmierskiego, rodziców i teściów; Mariannę i Władysława Guzek oraz rodziców, Mariannę i Józefa Sujkowskich oraz rodziców; Stanisława Pruk i Tomasza Kotyńskiego; Zofię Salamon, rodziców i teściów; Tadeusza Szymańskiego, rodziców i teściów;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, X daj swoim zmarBym udziaB w Jego zwycistwie nad [mierci, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II NIEDZIELA MIESIĄCA

II X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Bronisławę i Józefa Kubel, Bronisława Tryngla, Janinę i Edwarda Antos; Mariannę Paradowską i rodziców; Stanisława i Bronisławę Trockich oraz rodziców, Mirosława, Sylwestra, Jolantę, Marka i Patryka Trockich oraz Romana i Józefa Wojtysiak; Marcjannę i Stanisława Kowalskich oraz rodzicow, Stefanię i Stanisława Zagawa oraz rodziców, Danutę i Mirosława Zagawa oraz rodziców, Henryka Zagawę; Mariannę i Zygmunta Szczęsnych oraz rodziców; Bronisławę i Walentego Gospoś, Genowefę, Jerzego i Józefa Kunikowskich; Stanisława i Władysławę Jagodów, rodziców i rodzeństwo oraz zm. z rodziny Golasków; Janinę, Stanisława i Wiesława Boczek oraz Grzegorza Popowskiego; Bolesława Odolczyka oraz rodziców, Stanisławę i Józefa Felczyńskich; Kazimierę i Anastazego Bystrońskich, Stanisławę, Stanisława i Mirosława Jędrzejczak; Józefa, Sławomira i Stanisława Szymańskich, rodziców i teściów; Jana Plichtę i rodziców, Krystynę i Stanisława Jagurów, Mariannę i Józefa Cyrańskich, Stanisława i Zenona Cyrańskich; Danutę, Anielę i Henryka Bakalarz oraz ich rodziców; Władysława i Natalię Pełka, Stanisława i Stefanię Gendek oraz Jana Stanisławskiego; Edwarda Jurkiewicza i zm. z rodziny, Anielę i Edwarda Janiak oraz synów; Stefanię i Zygmunta Salamon oraz rodziców; Mariannę i Franciszka Tomaszkiewicz, rodziców i syna Edwarda oraz zm. z rodziny; Mariannę i Wojciecha Tomaszkiewicz, syna Mirosława oraz rodziców; Sabinę i Stefana Razum oraz rodziców; Władysławę, Bronisława i Henryka Kunat; Jana Kośmidra, syna Lecha, zięcia Kazimierza, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Krzysztofa Frąckiewicza i rodziców, Helenę i Tadeusza Kocbuch oraz rodziców; Ewę, Weronikę i Antoniego Kunat; Zofię i Stanisława Przybyszewskich, rodziców i zięcia Tedeusza; Bolesława Górczyńskiego, rodziców i teściów oraz Piotra Paclera; Mariannę i Antoniego Wójcik; Mariannę i Józefa Papuga;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

II X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą”. – módlmy się więc za:
+ Mariannę i Stanisława Orzechowskich, Tadeusza Redo i zm. z rodziny; Mariana, Helenę i Walentego Zagawa; Mieczysława Kośkę, Jadwigę i Franciszka Jędralów oraz rodziców; Zofię i Stanisława Synajewskich, rodziców i syna Edwarda, Aleksandrę, Krystynę i Stanisława Bończak; Jana Kowalskiego, rodziców i braci, Jana i Mariannę Salamon, Józefę Kozbuch i zm. z rodziny; Cecylię i Antoniego Kowalskich oraz rodziców, Sabinę i Mariana Paciorek, córki oraz zm. z rodziny; Stanisława i Stanisławę Kędziora oraz rodziców; Janinę i Bolesława Anyszewskich oraz zm. z rodziny, Marka Sulwińskiego i rodziców, Piotra i Walerię Zagawa; Zofię i Bronisława Zagawa; Mariana Salamona i syna Andrzeja oraz rodziców, Stanisławę i Wojciecha Salamon oraz zm. z rodziny, Jana i Stanisławę Wieczorek oraz rodziców, Annę i Stanisława Brożek oraz rodziców; Andrzeja Lasotę, Mariannę i Józefa Zagawa oraz rodziców; Stanisławę i Stefana Razum oraz Stanisława Gać; Józefa Jana Podrażkę, żonę Genowefę i córkę Stanisławę, Stanisława i Mariannę Podrażków, Jana i Annę Kowalskich; Jana i Antoninę Marat, Mariannę Marat oraz Wiesława Zabrzewskiego; Irenę i Ryszarda Karda oraz Jana Selentę; Eugeniusza Węglika; Ryszarda, Mariannę i Tadeusza Sierota oraz rodziców; Antoniego Szwed, Otylię i Kazimierza Cichal; Bronisławę i Jana, Mariannę i Józefa Razum; Zofię i Joasię Rybus, Anielę, Jana i Józefa Zakrzewskich;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X oka| miBosierdzie naszym zmarBym braciom i siostrom, których na tym [wiecie zaliczyBe[ do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

III NIEDZIELA MIESIĄCA

III X ,,Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci”. (por. Ezd 2, 35. 34) – a zatem módlmy się za: + Jadwigę i Jana Wójcik, Irenę i Stanisława Gać, Mariannę i Bolesława Wójcik oraz ich rodziców; Jolantę Cyrańską, Józefa, Wiktorię i Stanisława Wojtysiak oraz zm. z rodz.; Eugenię i Henryka Cichal oraz rodziców, Andrzeja Filutowskiego i rodziców oraz Wiktorię Kubisiak; Marcjannę i Bolesława Kocbuch; Mariana i Genowefę Fuks; Mariannę i Jana Szymańskich; Stefana Kochanoskiego i rodziców, Weronikę, Stanisława i Jana Cichal; Władysławę i Franciszka Szymańskich oraz zm. z rodziny, Leokadię i Jana Wysockich oraz zm.z rodziny; Sabinę i Stanisława Zagawa; Huberta, Stanisława, Mariannę i Genowefę Antos; Janinę i Jana Osóbka, rodziców i zm. z rodziny; Kazimierza Koper, Andrzeja Stań, Kazimierza i Mariannę Głowackich; Wiktorię i Władysława Królik oraz zm. z rodziny, Krystynę i Piotra Ptasińskich oraz zm. z rodziny; Henrykę i Stanisława Tytz oraz rodziców, Józefę Kłosowską i rodziców oraz Alicję Matyjaszczyk; Józefa Cieślaka i rodziców, Stanisławę i Józefa Gędek oraz synów; Stanisława i Konstantego Kubel, Mariannę i Jana Prusak, Andrzeja i Anielę Słomianych; Janinę i Henryka Górczyńskich, Zofię i Antoniego Salamon oraz zm. z rodziny, Elżbietę Kapusta; Józefa Kośkę i rodziców, Franciszkę i Józefa Maciejak, Mariannę i Stanisława Wysockich; Wiesława Kozmana, rodziców i teściów oraz syna Adama; Helenę i Józefa Czajków oraz rodziców, Stefanię i Władysława Kozmana; Mariannę Kwiatkowską, Józefa Murawskiego i rodziców, brata Stanisława i żonę Zofię; Walerię, Jana i Stanisławę Papuga oraz rodziców, Ignacego Stań i rodziców; Irenę i Romana Sierota, synów: Leszka i Kazimierza oraz zm. z rodzin: Sierota i Pruk; Janinę i Jana Anyszewskich, Adama Kotus i rodziców, Janusza Kotus, Bolesława Laskę, Stanisławę i Stanisława Kunat; Zofię i Stefana Kunat;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

III X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za:
+ Stefanię i Józefa Majchrowskich oraz rodziców, Sewerynę, Bronisława, Rajmunda i Mirosława Tomaszkiewicz, Edmunda Kłodawskiego; Walerię i Stefana Miodek, Henryka i Adama Czubatka; Bolesława Dudek, Stanisława i Mariannę Uczciwek, Annę Czajka, Tadeusza i Zofię Uczciwek; Katarzynę i Jerzego Kocbuch oraz rodziców; Mariannę i Józefa Urbańskich oraz rodziców, Anielę i Eugeniusza Papuga oraz rodziców; Stanisława Wójcika, Oliwierka i rodziców, Franciszkę i Antoniego Marat oraz rodziców; Helenę i Szczepana Przybyła; Piotra i Stanisława Wójcik oraz rodziców, Weronikę i Stanisława Wójcik; Irenę i Stanisława Gać, Franciszkę i Czesława Niewiadomskich; Władysława i Anielę Szymańskich oraz Józefa i Stanisławę Gala; Józefa i Tadeusza Sędal, Wiktora i Antoninę Pagórek; Irenę i Franciszka Janiaków oraz rodziców; Zofię Więcek i Władysławę Salamon; Ewę Woźniak, Stanisława Walczaka, Mariannę i Antoniego Pudłowskich; Stanisławę i Tadeusza Klimczyńskich; Ewę Fijałkowską i Wiesława Boczek; Adelę i Ryszarda Zielińskich, Jolantę Tokaj i Zofię Tryngiel; Mariana Siekierskiego i rodziców, Weronikę, Stanisława i Jana Cichal; Franciszkę i Józefa Panek oraz rodziców; Janinę i Władysława Kucharek, Juliannę Lisiewską i Sławomira Zbądzkiego; Józefa i Janinę Bryk; Jana i Leokadię Czajka oraz rodziców; Jana i Natalię Szkop oraz rodziców; Mariannę, Franciszkę, Józefa i Stanisława Podrażka; Jana Cichala i rodziców oraz Adama Czułka; Weronikę i Władysława Stępniewskich; Genowefę i Zdzisława Bystrońskich oraz Franciszkę i Tomasza Kalińskich; Mariannę i Bronisława Osóbka oraz rodziców, Antoninę, Władysława, Mariannę, Edmunda, Stanisława i Feliksę Jagoda oraz syna; Apolonię i Kazimierza Rychlewskich, rodziców i dziadków; Marka Zimnego, rodziców i dziadków; Stefana Kalińskiego i Jarosława Salamona; Janinę i Romana Kosmatka oraz rodziców, Annę i Marka Legat oraz rodziców; Stanisława Górczyńskiego i Stanisława Kapustę; Antoniego i Bronisławę Pruk oraz rodziców, Stanisławę i Mieczysława Zielińskich; Annę i Józefa Kostrząb, rodziców i dzieci; Stanisława Brzózkę, rodziców i siostry, Grażynę Brzózka i rodziców;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, X daj swoim zmarBym udziaB w Jego zwycistwie nad [mierci, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

IV NIEDZIELA MIESIĄCA

IV X ,,Otwórz im, Panie, bramy raju, * aby wrócili do tej ojczyzny, * w której nie ma śmierci, * lecz panuje wieczna radość” – prośmy za: + Wacławę i Lucjana Cichal, Henryka Michalskiego i rodziców; Anielę i Franciszka Piorun oraz rodziców, Janinę, Zygmunta i Jana Nowińskich; Grzegorza, Józefa i Anielę Dałek, Wojciecha i Wiktorię Kunat, Stanisława, Józefa i Stefanię Dąbrowskich; Janinę, Stanisława i Edwarda Jurkiewicz oraz zm. z rodziny, Emilię Jurkiewicz i Józefa Tataj; Zofię, Jana i Mirosława Zabrzewskich, Władysławę, Jana i Ryszarda Kozioł oraz zm. z rodziny; Józefa Figata, rodziców i teściów; Stanisława, Weronikę i Edwarda Gala, Józefa i Mariannę Szkup; Jana, Stanisławę i Andrzeja Więcek, Weronikę i Stanisława Wójcik; Jana i Arkadiusza Starzec, rodziców i teścia Leona; Franciszka Janiaka, Juliannę i Stanisława Malinowskich; Henrykę i Jana, Weronikę, Józefa i Helenę Zagawa; Mariannę, Józefa i Jarosława Salamon; Stanisława Barlaka, rodziców i teściów, Zofię Janus i rodziców oraz syna Ryszarda, Janusza i Mariannę Sułtan; Edwarda Andrzeja Synajewskiego, Genowefę i Bolesława Kowalskich, Zofię i Stanisława Gospoś oraz zm. z rodzin: Gospoś i Kowalskich; Cecylię i Franciszka Wysockich, Janinę Olszewską, Mariannę, Jana i Stanisława Cichal; Cezarego Tabara i dziadków, Mieczysława Brodeckiego i Tadeusza Redo; Franciszka, Jacka, Walentego i Juliannę Anyszewskich, Stanisława i Mariannę Razum; Władysławę i Wacława Podrażka, Wojciecha Skulimowskiego i rodziców; Władysławę i Wacława Gędek, rodziców i synów: Władysława, Edwarda i Mariana; Józefę i Jana Dudek, Mieczysława Kowalskiego i rodziców; Stanisławę i Szczepana Głowackich, Mariannę i Czesława Reczulskich, Zofię i Henryka Dziemdziela; Jana i Eugenię, Bronisławę i Antoniego oraz Sławomira Tryngiel; Zofię i Mieczysława Przybyszewskich, Stefanię, Józefa i Wiesława Cichal; Stanisławę, Helenę i Władysława Tręboszka oraz Alicję i Mieczysława Selenta;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV X,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. (por.1Tes4,14;1Kor15,22) – módlmy się za: +
Stanisława Zagawę, Jadwigę, Waleriana i Kazimierza Salamon oraz Jerzego Jędrzejczyka; Janinę, Weronikę i Władysława Więcek, Juliannę, Józefa Multan, Tadeusza Wieszczy i Stanisława Olczaka; Natalię i Władysława Pełka, Józefa, Juliannę i Jana Szymkowicz, Elżbietę i Franciszka Stanisławskich; Eugeniusza, Władysławę i Jana Podrażka oraz Stanisława Panek; Antoniego Wysockiego i córkę Henrykę, Józefa i Wiktorię Wojtysiak oraz zm. z rodziny; Jerzego Cieślaka, Piotra i Mariannę Podrażka; Antoninę i Jana Salamon, Stanisława i Wandę Salamon oraz dzieci, Antoniego i Teresę Salamon, Edwarda Salamona i córkę Annę oraz zm. z rodzin: Salamonów i Dębskich, Leokadię Ostrowską; Sylwestra, Sebastiana, Marka i Henryka Wojda oraz Janinę i Piotra Zwolińskich; Zygmunta, Janinę, Monikę i Dionizego Tryngiel, Władysława i Tomasza Wawrzyńczak; Czesława, Władysławę, Józefa, Piotra i Marię Salamon; Józefa, Helenę i Wiesława Strugińskich; Józefę i Franciszka Zagawa, rodziców i syna Stanisława, Mariannę i Jana Antonik, Ludwikę i Piotra Anyszewskich; Janinę i Konstantego Madej, Józefę i Władysława Gala oraz Jana Górczyńskiego; Edwarda, Dariusza, Zofię, Józefa, Jana, Stefanię i Waldemara Antosik, Stefanię i Jana Rupińskich oraz rodziców, Henrykę i Jana Bogusz, Beatę Kutermankiewicz; Weronikę, Romana, Walentynę i Michała Malinowskich, Przemka Kreta oraz Józefa i Katarzynę Owczarskich; Zofię i Stanisława Rybickich oraz Marię Foks; Jana i Mariannę Łacheta, Jana i Mariannę Wysockich, Jana i Tadeusza Łacheta, Mariannę Frankowską, Stanisławę Wysocką, Elżbietę i Wojciecha Pezała, Barbarę Zielińską, Mariannę Wysocką oraz Julię Sikora; Wiesława, Danutę i Eugeniusza Gala, Eleonorę i Władysława Słoma oraz Łucję Wolniewicz; Genowefę i Edwarda Dębskich oraz Tadeusza Malinowskiego;
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;

IV X ,,Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek zmarłym, * za których wylałeś swoją krew najdroższą” – módlmy się więc za: + Jana i Zofię Zabrzewskich, synów: Wiesława i Mirosława, Antoniego i Mariannę Marat; Genowefę i Stanisława Gospoś oraz Irenę i Stefana Piotrowicz; Juliannę i Henryka Buczek oraz rodziców, Ryszarda Domińczaka; Józefę i Tadeusza Paciorek, Józefa Wieczorka oraz zm. z rodziny; Jana i Agnieszkę Selenta, rodziców i syna Edwarda, wnuka Andrzeja, Anielę, Antoniego i Stanisławę Bąba oraz rodziców, syna Jana Bąbińskiego, Marię, Zofię i Jana Rokickich oraz rodziców i syna Henryka; Władysława Szymanika, rodzeństwo, rodziców i dziadków, Franciszka, Stanisława i Antoniego Szymanik oraz Helenę i Józefa Lebioda; Zofię Pokora i zm. z rodziny oraz Mariannę i Józefa Tręboszka; Józefa Kędziorę i rodziców, Cecylię, Władysława, Edwarda i Mirosława Szymańskich; Cecylię, Władysława i Stanisława Będkowskich oraz rodziców; Weronikę Szustak, Eugeniusza i Genowefę Jędral, Rozalię, Józefa i Stefanię Jędral oraz Mariannę i Andrzeja Smolarek; Zofię i Piotra Pisarskich oraz Ireneusza Fałowskiego; Irenę i Stanisława Skowron oraz syna Wojciecha; Janinę, Zofię, Eugeniusza i Józefa Bolimowskich oraz Genowefę Zdunik; Teodozję i Tadeusza Kosiorek, Władysławę, Rozalię i Franciszka Brodeckich oraz Mariannę, Antoniego i Wiesława Cichawa; Józefa Fuks, syna Jana, córkę Barbarę, rodziców, teściów i zm. z rodziny; Zofię i Bronisława Moskwa, Józefę i Jana Grzegorek, Zofię i Władysława Moskwa;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
Wszechmogący Boże, pokornie Cię błagamy, X oka| miBosierdzie naszym zmarBym braciom i siostrom, których na tym [wiecie zaliczyBe[ do Twojego ludu, * i przyjmij ich do grona Twoich Świętych w Królestwie pokoju i światła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

V NIEDZIELA MIESIĄCA

V X ,,Jezus umarB i zmartwychwstaB, * a Bóg przez Niego przywróci do |ycia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umieraj, * tak w Chrystusie wszyscy bd o|ywieni – módlmy się za: + Andrzeja, Cecylię, Władysława i Jana Będkowskich, Aleksandrę i Krzysztofa Koteckich oraz rodziców, Bronisławę Bryk; Władysławę, Edwarda i Andrzeja Mońko; Dariusza, Kazimierza, Józefa i Józefę Sobieszek, Bolesława, Józefę i Władysława Marat; Franciszkę, Antoniego, Jana i Henryka Kocbuch; Lecha Wójcika, Helenę, Kazimierza i Tadeusza Maślarz; Reginę, Eugeniusza, Zofię i Tadeusza Adamka, Leona Kurackiego oraz zm. z rodzin: Adamka i Strożek; Elżbietę i Antoniego Rychlewskich oraz rodzicow, Józefę i Kazimierza Dałek; Jana Wieczorka i rodziców, Bolesława, Zofię i Kazimierza Owczarek oraz zm. z rodziny; Zofię, Władysława, Mieczysława i Leszka Wójcik, Karola Domińczaka, Anielę i Franciszka Jakubowskich oraz dzieci, Józefę i Stanisława Wójcik oraz dzieci; Walerię, Józefa, Krystynę, Zofię i Józefa Janus, Bogusławę, Władysława, Karola i Zbigniewa Rataj oraz zm. z rodzin: Gala i Janus; Władysławę i Kazimierza Gajewskich oraz zm. z rodzin: Kwestarzów i Gajewskich; Jana, Mariannę, Stanisława, Ilzę, Jana i Halinę Zawół, Jana, Mariannę, Stanisława, Jana i Mariannę Bury, Jana, Stefanię i Janinę Owsik; Mariannę i Józefa Kosiorek oraz Sabinę Szkup; Mariannę i Zygmunta Paciorek oraz Stanisławę i Juliannę Fuks; Radosława, Anielę i Jana Gala; Zofię i Józefa Zagawa oraz Janinę i Józefa Blus; Bronisławę, Zygmunta, Wiesława i Henryka Urbańskich, Walerię i Stanisława Wiśniewskich oraz Cecylię Malinowską; za zm. z rodzin: Foks i Owczarek, Małgorzatę Pokora i Zdzisława Bystrońskiego; Mariannę i Cyryla Tomaszkiewicz oraz rodziców, Genowefę i Jana Kowalskich oraz rodziców; Janusza Niedzielskiego i rodziców: Helenę i Ignacego oraz Stanisława Zielińskiego; Marka Króla, Jana i Mariannę Zagawa oraz syna Tadeusza; Józefa Salamona i rodziców, Henryka Urbańskiego i syna Piotra, Teklę i Antoniego Przyżyckich oraz wnuka Wiesława, Bronisławę i Zygmunta Urbańskich oraz syna Wiesława; Genowefę, Annę, Józefa, Edmunda, Albina i Marka Legat; Stanisława Wójcika oraz zm. z rodzin: Wójcików i Podrażków, Kazimierza Meszkę oraz zm. z rodzin: Meszków i Dębskich; Józefa Salamona i rodziców, Stefanię i Franciszka Kocbuch, Janinę i Stanisława Migal; Stanisławę i Czesława Czajka; Krzysztofa, Kazimierza i Wandę Kowalskich, Elżbietę i Ryszarda Kobereckich oraz zm. z rodzin: Kowalskich i Bińczaków, Zofię, Jana i Józefa Szkop oraz zm. z rodzin: Szkopów i Selentów; Helenę i Władysława Zagawa oraz Zofię i Tadeusza Bogulewskich; Edwarda i Andrzeja Selenta, Ryszarda, Antoniego i Helenę Fuks; Feliksę, Piotra i Jerzego Wojciechowskich oraz Zofię i Franciszka Kuś; Stanisława, Helenę i Andrzeja Zagawa; Danutę, Jerzego i Kazimierę Czubatka oraz Ryszarda i Franciszkę Wieczorek; Józefa i Mariannę Zagawa, synów: Mariana i Bronisława, rodziców, Małgorzatę i Ludwika, Annę i Wojciecha Legat oraz zm. z rodziny; Józefa i Wiktorię Orzechowskich, Katarzynę, siostrę Mariannę, rodziców, Józefę i Bartłomieja oraz zm. z rodziny; Ilonę, Marię, Helenę, Anitę, Ludwikę, Karolinę, Jadwigę, Kazimierę, Marię, Leonardę, Józefa, Zenona, Waltera, Karola, Jana, Władysława, Pawła, Leonarda, Jana, Władysława, Bogusława, Tadeusza, Małgorzatę, Jana, Wojciecha, Jana, Jadwigę, Franciszka, Leona, Dianę, Kingę, Patryka, Grzegorza, Jana, Stanisława, Henryka, Jerzego, Grzegorza, Piotra, Stanisława i Alojzego;
Módlmy się za zmarłych w minionym roku, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, za poległych w obronie naszej Ojczyzny, pomordowanych w obozach zagłady, za dzieci poczęte a nienarodzone, za ofiary wypadków i kataklizmów, za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
Ojcze nasz … , Zdrowaś Maryjo … , Wieczny odpoczynek … ;
Wszechmogący Boże, przez błogosławioną mękę Twojego Syna udziel swoim zmarłym przebaczenia grzechów, którego zawsze pragnęli, X aby mogli poznawać Ciebie w prawdzie * i na wieki radować się oglądaniem Twojego oblicza. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.