Wyciąg z regulaminu

WYCIĄG Z REGULAMINU CMENTARZA

§ 1.

1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii w Bobrownikach.

§ 2.

1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 3.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty, które pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty za miejsce na cmentarzu. 2. Opłaty dotyczą także postawienia bądź wymiany pomnika na grobie.

§ 4.

1. Na terenie cmentarza zakazuje się:
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b) zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
c) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
d) ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
e) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
f) przemieszczania nagrobków,
g) wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza,
h) wprowadzania zwierząt,
i) palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.
3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

§ 5.

1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu.
2. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
3. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
4. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
5. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

§ 6.

Pełny tekst Regulaminu Cmentarza do wglądu w Kancelarii cmentarza.

 

WAŻNE TELEFONY

  • KS. PROBOSZCZ: 46 838 66 77, 501 229 701
  • GRABARZ

UWAGA!
W przypadku pogrzebu należy skontaktować się z ww. osobami. Do Kancelarii Parafialnej należy przynieść ze sobą Akt Zgonu, który został wydany przez USC miejsca zamieszkania lub zgonu zmarłego.